มานี  มานะ  จะปะ  กะทะ

มะระ  อะไร  จะไป  จะดู

ชะนี  ดูใจ  ไถนา  หาเหา

ในเตา  เอาใจ  มีเงา  เสาโต

จะดูงู  จะดูปู  จะดู กา

ถู กะทะ  เถามะระ  เอาอะไร

อาจะไอ  เขาไถนา  ไถไปไวไว

เอาขาถู  เอาใจเขา  เดาดูที

หาเสามา  ในนาเรา  เอาใจเรา

มาดีดี  สีเทาเทา  เกาไวไว

ไปดูปู  ในรูงู