แบบฝึกอ่าน

ให้อ่านว่า

ตอ

โอ

โต

โต  โพ  โน  โป  โม  โอ  โห

นา  ตา  ปา  อา  วา  กา  รา

ดี  ตี  มี  ปี  วี  รี

ดู  รู  ปู  หู  งู

 

ตาโต  โมโห  ปูนา  กากี

นาดี  อีกา  อารี

มีโมโห  โตตาดี  มีงูมา

พามานา   อาดูปู

อาหาปูนา   ปูนามีตา

มีกามา นา   มีหูมีตา