แบบฝึกอ่าน

ให้อ่านว่า

ดอ

อู

ดู

ดู

ปู

งู

หู

ตา

มา

ปา

พา

นา

หา

อา

กา

ตี

มี

ปี

ดี

 

ตาปู

ปูนา

หูตา

ตีตาปู

ดูดีดี

อาดู กา

ตาดูงู

มาหาตา

ดูปูนา

หาปูนา

งูมีตา

มีปูนามา