มลฤดี
โรงเรียน
กมลรัตน์
โรงเรียน
อลิสา
โรงเรียน
ฉัตรชนก
โรงเรียน
สิริกร
โรงเรียน
ปรียารัตน์
โรงเรียน
กิตติศักดิ์
โรงเรียน
อดิศักดิ์
โรงเรียน
กนกพร
โรงเรียน
เจณิศฏา
โรงเรียน
รายา
โรงเรียน
สุนทรี
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
อุดมลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวนา
สพป.น่าน เขต 1
จตุรพร
โรงเรียนบ้านน้ำพาง
สพป.น่าน เขต 1
สุรศักดิ์
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
วิลาวรรณ
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
เรณู
โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง
สพป.น่าน เขต 1
ศิริวิภา
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
วริตรา
โรงเรียนบ้านน้ำเลา
สพป.น่าน เขต 1
อานุพนธ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ปนัสยา
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
สพป.น่าน เขต 1
ไสว
โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
เบญจวรรณ
โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
สพป.น่าน เขต 1
ภัณฑิรา
โรงเรียนบ้านเมืองจัง
สพป.น่าน เขต 1
กัลยา
โรงเรียนบ้านหัวเมือง
สพป.น่าน เขต 1
ณปภา
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สงบ
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สุรารัฐ
โรงเรียนบ้านดอนแดง
สพป.นครพนม เขต 2
เยาวลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์
สพป.น่าน เขต 1
เดือนฉาย
โรงเรียนบ้านนาสา
สพป.น่าน เขต 1
กาญจนา
โรงเรียนบ้านไหล่น่าน
สพป.น่าน เขต 1
เสาวลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาหล่าย
สพป.น่าน เขต 1
พลอย
โรงเรียนบ้านบุ้ง
สพป.น่าน เขต 1
ธิดาพร
โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
เทียมแข
โรงเรียนบ้านพนอม
สพป.นครพนม เขต 2
อรทัย
โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
อนาวิล
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร
สพป.นครพนม เขต 2
มณฑิตา
โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง
สพป.น่าน เขต 1
ประจวบ
โรงเรียนบ้านไพรอุดม
สพป.น่าน เขต 1
มณีวรรณ
โรงเรียนชุมชนนาพระชัย
สพป.นครพนม เขต 2
จำนงค์
โรงเรียนบ้านบึงไทย
สพป.นครราชสีมา เขต 2
ศิรินภัส
โรงเรียนบ้านคลองกลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 2
นิทยา
โรงเรียนอนุบาลเมืองลี
สพป.น่าน เขต 1
ประภาพร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
วิไลลักษณ์
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
อารยา
โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
สพป.นครราชสีมา เขต 2
เบญญาภา
โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน
สพป.น่าน เขต 1
อัญญารัตน์
โรงเรียนบ้านส้าน
สพป.น่าน เขต 1
สลักจิต
โรงเรียนบ้านบ่อหอย
สพป.น่าน เขต 1
วาสิต
โรงเรียนบ้านนายาง
สพป.น่าน เขต 1
ทับทิม
โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา
สพป.น่าน เขต 1
กัลยา
โรงเรียนบ้านพะเยา
สพป.น่าน เขต 1
วาสนา
โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้
สพป.น่าน เขต 1
เพียร
โรงเรียนบ้านนาไลย
สพป.น่าน เขต 1
นภาลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาผา
สพป.น่าน เขต 1
พชรพร
โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
สพป.น่าน เขต 1
วรายุทธ์
โรงเรียนบ้านห้วยเลา
สพป.น่าน เขต 1
นารีย์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น
สพป.น่าน เขต 1
ธราภรณ์
โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา
สพป.น่าน เขต 1
ขวัญชัย
โรงเรียนบ้านนาบอน
สพป.น่าน เขต 1
กัณฐิกา
โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง
สพป.น่าน เขต 1
มาโนช
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว
สพป.น่าน เขต 1
ลักขณาพร
โรงเรียนบ้านท่าลี่
สพป.น่าน เขต 1
ไพบูลย์
โรงเรียนบ้านห้วยปุก
สพป.น่าน เขต 1
เอนกชัย
โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์
สพป.น่าน เขต 1
กัญญารัตน์
โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล
สพป.น่าน เขต 1
ปรารถนา
โรงเรียนบ้านสองแคว
สพป.น่าน เขต 1
กรรณารา
โรงเรียนบ้านขุนวง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
อำภา
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
สพป.น่าน เขต 1
นพมาศ
โรงเรียนบ้านคําไฮ
สพป.นครพนม เขต 2
นิรันดร์
โรงเรียนบ้านกอกวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 2
ทิพาวรรณ
โรงเรียนบ้านบึงแก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
วิลาวัลย์
โรงเรียนบ้านแดงน้อย
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สรชัย
โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
มลฑา
โรงเรียนบ้านไสใหญ่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
วารุณี
โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด
สพป.น่าน เขต 1
นางบำเพ็ญ
โรงเรียนบ้านคำเรือง
สพป.น่าน เขต 1
คมสันต์
โรงเรียนบ้านนานอ
สพป.นครพนม เขต 2
ชลธิชา
โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
อารีวรรณ
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
สพป.นครพนม เขต 2
พิพัฒน์พงษ์
โรงเรียนบ้านหนองดุด
สพป.นครพนม เขต 2
บุษรา
โรงเรียนบ้านโกทา
สพป.ขอนแก่น เขต 1
กมลลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
สพป.นครพนม เขต 2
สายเพชร
โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
สพป.นครพนม เขต 2
ชวโรจน์
โรงเรียนบ้านม่วงชี
สพป.นครพนม เขต 2
ธิดา
โรงเรียนบ้านนาหนองบก
สพป.นครพนม เขต 2
สุธาสินี
โรงเรียนวัดหนองหมู
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ธีระวัฒน์
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สุนทรี
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
เบญจภรณ์
โรงเรียนบ้านดงพลอง
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สุรีรัตน์
โรงเรียนบ้านพระนารายณ์
สพป.นครราชสีมา เขต 2
วรันทร
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
เสาวลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหัววัว
สพป.ขอนแก่น เขต 1
วิชาญ
โรงเรียนบ้านทุ่งบก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
กฤติญา
โรงเรียน บ้านบึงฉิม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
นลินนิภา
โรงเรียนบ้านห้วยนาย
สพป.น่าน เขต 1
สุธาสินี
โรงเรียนบ้านเลิงเปือย
สพป.ขอนแก่น เขต 1
วิลาวัลย์
โรงเรียนบ้านป่าส่าน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
วาชินี
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.นครราชสีมา เขต 2
ศักดิ์รพี
โรงเรียนบ้านหนองหอย
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สายใจ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สพป.นครพนม เขต 2
จินตนา
โรงเรียนบ้านชมพู
สพป.น่าน เขต 1
อัญชุลี
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
สพป.นครราชสีมา เขต 2
จารุณี
โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
เสาวนุช
โรงเรียน บ้านค้อ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
เพ็ญศรี
โรงเรียนบ้านนาเพียง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
พิบูล
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สุมลทรา
โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ภาวนา
โรงเรียนบ้านดอนศาลา
สพป.นครพนม เขต 2
อภิญญา
โรงเรียนบ้านไก่นา
สพป.ขอนแก่น เขต 1
อังสนา
โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สุนันท์
โรงเรียนบ้านต้าย
สพป.นครพนม เขต 2
ธมลวรรณ
โรงเรียนบ้านหนองบอน
สพป.นครราชสีมา เขต 2
อำไพร
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จำลอง
โรงเรียนบ้านทอนหาน
สพป.ตรัง เขต 1
สิริกร
โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จารุวัฒน์
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ธัญญารัตน์
โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ปัทมา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ยุทธนา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ศศิประภา
โรงเรียนบ้านวังโพน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
นิติยา
โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 1
อรพิน
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
สพป.นครพนม เขต 2
บำเพ็ญ
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
อรอนงค์
โรงเรียนบ้านโพนก่อ
สพป.นครพนม เขต 2
สิรินทร์รัตน์
โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ภัทลดา
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จันทิวา
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
เกศศิณี
โรงเรียน บ้านหินขาว
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชัญญกัญญา
โรงเรียน บ้านดอนยาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ญาณภา
โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สุภาพ
โรงเรียนบ้านโพน
สพป.นครพนม เขต 2
สุระ
โรงเรียน บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชุติมา
โรงเรียนวัดบ้านแดน
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
จุฬา
โรงเรียน บ้านกระเดื่อง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
นันทยา
โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก
สพป.นครพนม เขต 2
วรรณรัตน์
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
จินตนา
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
สพป.นครพนม เขต 2
สุทิน
โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง
สพป.นครพนม เขต 2
วาสนา
โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สุนทรา
โรงเรียนบ้านตูม
สพป.นครราชสีมา เขต 2
พรทิวา
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ปุณิกา
โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา
สพป.นครพนม เขต 2
ศิริภรณ์
โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว
สพป.นครพนม เขต 2
เพ็ญพิศ
โรงเรียนบ้านสวยศรี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ทองเกียว
โรงเรียนบ้านสามัคคี
สพป.นครพนม เขต 2
สถาพร
โรงเรียนบ้านนาคอย
สพป.นครพนม เขต 2
ปริญญา
โรงเรียนบ้านภูกระแต
สพป.นครพนม เขต 2
ชลนิภัทร์
โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
สพป.นครพนม เขต 2
มัตติกา
โรงเรียนบ้านโจดใหญ่
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สาลิณี
โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
พรพิมล
โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ศิริพรรษา
โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ศิริณา
โรงเรียนบ้านดงกลาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ปริยฉัตร
โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ธนัดกิจ
โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ศุภลักษณ์ขณา
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
กฤติญา
โรงเรียน บ้านบึงฉิม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
กฤติญา
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จันทร์เพ็ญ
โรงเรียนบ้านเกาะสุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
วัชราภรณ์
โรงเรียนบ้านโนนแต้
สพป.ขอนแก่น เขต 1
อาภรณ์
โรงเรียนบ้านนาบอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
รวิสรา
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ปพิชญา
โรงเรียนบ้านแม่อมลาน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
รุ่งนภา
โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ดวงกมล
โรงเรียนบ้านดะแลง
สพป.นครราชสีมา เขต 2
ดอน
โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ปิยธิดา
โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
เขตเมือง
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
สพป.นครพนม เขต 2
วัชราภรณ์
โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จิตติยา
โรงเรียนบ้านดงเก่า
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จีรนันท์
โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
พัชระ
โรงเรียนบ้านตอกแป้น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
กาญจนา
โรงเรียนบ้านโนนกู่
สพป.ขอนแก่น เขต 1
กาญจนา
โรงเรียน บ้านม่วงโป้
สพป.ขอนแก่น เขต 1
อัญชลี
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
สพป.นครพนม เขต 2
ฤทัยรัตน์
โรงเรียนบ้านคําสว่าง
สพป.นครพนม เขต 2
วัลวิภา
โรงเรียนบ้านโนนเรือง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จตุรพร
โรงเรียนบ้านเลิง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สุจิตตรา
โรงเรียน บ้านหนองคลอง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
พิมพ์ผกานต์
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
สพป.นครพนม เขต 2
จารุณี
โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
สพป.ขอนแก่น เขต 1
อรรถวุธ
โรงเรียนบ้านหัวควน
สพป.ตรัง เขต 1
นัฎฐา
โรงเรียนบ้านห้วยไทร
สพป.ตรัง เขต 1
ประภาส
โรงเรียนบ้านดงพอง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รวิวัตน์
โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
รัชดาภรณ์
โรงเรียนบ้านโคกท่า
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ศิราภรณ์
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ฤๅชัย
โรงเรียนบ้านนาล้อม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
อนงรักษ์
โรงเรียนบ้านม่วง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ทิพกร
โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
สพป.นครพนม เขต 2
ฐิติมา
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
สพป.ขอนแก่น เขต 1
อุบลเพชร
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
สพป.นครพนม เขต 2
คงคิด
โรงเรียนบ้านโคกยาว
สพป.นครพนม เขต 2
อานนท์
โรงเรียนบ้านโนนลาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รุ่งฤดี
โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
นงลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สิทธิศักดิ์
โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
บุปผา
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 2
วิลาสินี
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สุรีรัตน์
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.นครพนม เขต 2
อลิสสรา
โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
แววตา
โรงเรียนบ้านดอนแดง
สพป.นครพนม เขต 2
นุชจิเรศ
โรงเรียน บ้านบะยาว
สพป.ขอนแก่น เขต 1
มนฑาทิพย์
โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์
สพป.นครราชสีมา เขต 2
โชติกา
โรงเรียนบ้านสระซาง
สพป.นครราชสีมา เขต 2
ไกรยราช
โรงเรียน หินกองวิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ศศิกานต์
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
อำพิกา
โรงเรียน บ้านหนองหญ้าข้าวนก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
พันวิกา
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
สพป.ตรัง เขต 1
ทัตทยา
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ณภัค
โรงเรียน บ้านดอนบม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
พัชราภรณ์
โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง
สพป.นครพนม เขต 2
วโรชา
โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 1
พณิชชา
โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
สพป.ขอนแก่น เขต 1
พัทรภรณ์
โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ทิพวรรณ
โรงเรียนวัดตรงบน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
กุสุมาภรณ์
โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
กำไลทอง
โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ปรียนันท์
โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ธนาพร
โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จีรนันท์
โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
วัฒนา
โรงเรียนบ้านเหล่านางาม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
พรฐิตา
โรงเรียนบ้านหนองขาม
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
นเรศ
โรงเรียนบ้านรามราช
สพป.นครพนม เขต 2
พัลลภ
โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 1
พัชรี
โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ดวงใจ
โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ธัญชนก
โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จิรารัตน์
โรงเรียนวัดหนองเป็ด
สพป.ตรัง เขต 1
สมพร
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ลักคณา
โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จักรพันธ์
โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ฐิดาพร
โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ภัชราพร
โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
พิกุล
โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 1
พรศิริภัสร์
โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
สพป.ขอนแก่น เขต 1
มัตติกา
โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สุภาพร
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
สพป.นครพนม เขต 2
ทัตพิชา
โรงเรียนบ้านโพนจาน
สพป.นครพนม เขต 2
ธัญมล
โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
บุหงา
โรงเรียน บ้านโสกแต้
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชวนชม
โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
สพป.ขอนแก่น เขต 1
กิรนันท์
โรงเรียน บ้านโคกล่าม
สพป.ขอนแก่น เขต 1
กนกพร
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
สพป.นครพนม เขต 2
อมร
โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ศุภัทรา
โรงเรียนบ้านโคกแปะ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
แสงทอง
โรงเรียนบ้านเวินพระบาท
สพป.นครพนม เขต 2
มามาส
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สิรินยา
โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง
สพป.นครพนม เขต 2
ประภาพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองขาม
สพป.นครราชสีมา เขต 2
ธนัชพร
โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ธีรพงษ์
โรงเรียนบ้านเซียงเซา
สพป.นครพนม เขต 2
ปาริชาติ
โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
สพป.นครพนม เขต 2
เมธาพร
โรงเรียนบ้านคำนกกก
สพป.นครพนม เขต 2
ภัทรายุ
โรงเรียนบ้านเสียววิทยา
สพป.นครพนม เขต 2
เนียรนิภา
โรงเรียนบ้านอ้วน
สพป.นครพนม เขต 2
สุชญา
โรงเรียนบ้านโพนแดง
สพป.นครพนม เขต 2
ดารุณี
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สพป.นครพนม เขต 2
พิสมัย
โรงเรียนบ้านดอนแดง
สพป.นครพนม เขต 2
นิตยา
โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด
สพป.นครพนม เขต 2
พันศักดิ์
โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
สพป.นครพนม เขต 2
วิรัตน์
โรงเรียนบ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)
สพป.นครพนม เขต 2
ดวงกมล
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
สพป.นครพนม เขต 2
ศิริภักดิ์
โรงเรียนบ้านชัยมงคล
สพป.นครพนม เขต 2
พรสวรรค์
โรงเรียนบ้านอีอูด
สพป.นครพนม เขต 2
กานดาวะสี
โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง
สพป.นครพนม เขต 2
ดอกแก้ว
โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง
สพป.นครพนม เขต 2
ศุภานันท์
โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
สพป.นครพนม เขต 2
กชพร
โรงเรียนบ้านปากทวย
สพป.นครพนม เขต 2
สุภรัตน์
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
สพป.นครพนม เขต 2
นิตยา
โรงเรียนบ้านนาผักปอด
สพป.นครพนม เขต 2
ผกามาศ
โรงเรียนบ้านโนนกุง
สพป.นครพนม เขต 2
ศศิกานต์
โรงเรียนบ้านบงคํา
สพป.นครพนม เขต 2
สุรีรัตน์
โรงเรียนบ้านโพนบก
สพป.นครพนม เขต 2
จุฑามาศ
โรงเรียนบ้านดงน้อย
สพป.นครพนม เขต 2
สุวรรณภา
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
สพป.นครพนม เขต 2
กนกกาญจน์
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(บ้านแพง)
สพป.นครพนม เขต 2
พัฒนพงค์
โรงเรียนบ้านดอนบาก
สพป.นครพนม เขต 2
รัสรินทร์
โรงเรียนบ้านพืชผล
สพป.นครพนม เขต 2
จีระนันท์
โรงเรียนบ้านน้อยทวย
สพป.นครพนม เขต 2
ปานจรี
โรงเรียนบ้านบุ่ง
สพป.นครพนม เขต 2
วิษณุพร
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.นครพนม เขต 2
วาริษา
โรงเรียนบ้านอูนยางคำ
สพป.นครพนม เขต 2
อภิรักษ์
โรงเรียนบ้านยางงอย
สพป.นครพนม เขต 2
ภุชงค์
โรงเรียนบ้านนาใน
สพป.นครพนม เขต 2
อรนุช
โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ
สพป.นครพนม เขต 2
พรสวรรค์
โรงเรียนชุมชนประสานมิตร
สพป.นครพนม เขต 2
บุญชู
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
สพป.นครพนม เขต 2
พรรณราย
โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่
สพป.นครพนม เขต 2
เพ็ญพิสุทธิ์
โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
สพป.นครพนม เขต 2
อภิเชษฐ์
โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง
สพป.นครพนม เขต 2
สุภัทสรา
โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย
สพป.นครพนม เขต 2
พรไพลิน
โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
สพป.นครพนม เขต 2
สุฑามาศ
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
สพป.นครพนม เขต 2
จารุวรรณ
โรงเรียนวัดสามแพรก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นันท์นภัส
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว
สพป.นครพนม เขต 2
นริศรา
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
สพป.นครพนม เขต 2
สุรีภรณ์
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
สพป.นครพนม เขต 2
พิชญา
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
สพป.นครพนม เขต 2
อัมภา
โรงเรียนบ้านหนองซน
สพป.นครพนม เขต 2
วิลาสินี
โรงเรียนบ้านโพนงาม
สพป.นครพนม เขต 2
ยุภาดี
โรงเรียนบ้านหนองบัว
สพป.นครพนม เขต 2
ประภาศิริ
โรงเรียนบ้านนาเต่า
สพป.นครพนม เขต 2
สุกัญญา
โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.นครพนม เขต 2
นราทิพย์
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
สพป.นครพนม เขต 2
นงเยาว์
โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่
สพป.นครพนม เขต 2
ธัญจารี
โรงเรียนบ้านนาคำ
สพป.นครพนม เขต 2
อัญชลี
โรงเรียนบ้านคำเตย
สพป.นครพนม เขต 2
สุดาทิพย์
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
สพป.นครพนม เขต 2
ละไม
โรงเรียนบ้านดงหนองบัว
สพป.นครพนม เขต 2
ลักขณา
โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ
สพป.นครพนม เขต 2
นายไพศาล
โรงเรียนบ้านธาตุ
สพป.นครพนม เขต 2
ฝนทิพย์
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
สพป.นครพนม เขต 2
รัตนาวลี
โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง
สพป.ขอนแก่น เขต 2
กัลยา
โรงเรียนบ้านนาข่าท่า
สพป.นครพนม เขต 2
จันเพชร
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สพป.นครพนม เขต 2
เอื้องคำ
โรงเรียนบ้านดง
สพป.นครพนม เขต 2
บุรินทร์
โรงเรียนบ้านแพงสะพัง
สพป.นครพนม เขต 2
ปรานอม
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
สพป.นครพนม เขต 2
สุวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
พัชริดา
โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา
สพป.นครพนม เขต 2
กรรณิกา
โรงเรียนบ้านข่า
สพป.นครพนม เขต 2
นิตยา
โรงเรียนชุมชนนางัว
สพป.นครพนม เขต 2
สุจิตรา
โรงเรียนเพียงหลวง 10
สพป.นครพนม เขต 2
คำปลิว
โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม
สพป.นครพนม เขต 2
สมสมร
โรงเรียนบ้านโพนขาว
สพป.นครพนม เขต 2
เลพล
โรงเรียนบ้านนากระแต้
สพป.นครพนม เขต 2
กนกฉัตร
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
สพป.นครพนม เขต 2
วรรณนิภา
โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี
สพป.นครพนม เขต 2
ไพฑรูย์
โรงเรียนบ้านอูนนา
สพป.นครพนม เขต 2
นิทัศนา
โรงเรียนบ้านหนองเทา
สพป.นครพนม เขต 2
พวงเพชร
โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน
สพป.นครพนม เขต 2
ชลธิชา
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.นครพนม เขต 2
จารุนันท์
โรงเรียนบ้านนางัว
สพป.นครพนม เขต 2
ภาจรี
โรงเรียนบ้านนาเข
สพป.นครพนม เขต 2
มณีวรรณ
โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา
สพป.นครพนม เขต 2
อนัญญา
โรงเรียนบ้านหาดกวน
สพป.นครพนม เขต 2