บ้านนาเมือง, 17.295396, 100.829711
บ้านนาฟองแดง, 17.318672, 100.853959
บ้านนาขุมคัน, 17.278883, 100.814711
บ้านนาทุ่งใหญ่, 17.318689, 100.853953
นครไทยวิทยาคม, 17.099578, 100.837224
บ้านหนองน้ำสร้าง, 17.110576, 100.826355
บ้านหนองลาน, 17.121361, 100.851962
ประชาสงเคราะห์พิทยา, 17.191889, 100.884978
ภูขัดรวมไทยพัฒนา, 17.124821, 100.775362
กัลยาณิวัฒนา 1, 17.156462, 100.873108
บ้านนาไก่เขี่ย, 17.192542, 100.879899
บ้านน้ำลอม, 17.193327, 100.878841
บ้านนาคล้าย, 17.226443, 100.867925
บ้านบุ่งผลำ, 17.4378, 100.837809
บ้านน้ำกุ่ม, 17.341301, 100.863733
บ้านนาแฝก, 17.366075, 100.874133
บ้านท่าหินลาด, 17.137379, 100.924101
ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา, 17.115665, 100.871688
บ้านโป่งกะเฌอ, 17.118914, 100.931058
บ้านห้วยตีนตั่ง, 17.049858, 100.905663
บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา), 16.981065, 101.02868
บ้านห้วยน้ำไซ, 17.020389, 100.920447
ชุมชน 17 บ้านนาตาดี, 17.149975, 100.954674
สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง, 17.133849, 100.99955
บ้านป่ารวก, 17.175249, 101.012786
บ้านน้ำเลา, 17.190961, 101.006488
บ้านบ่อโพธิ์, 17.227165, 101.058978
บ้านน้ำคลาด, 17.140281, 100.726
บ้านหนองกระดาษ, 17.106623, 100.825218
บ้านป่าซ่าน, 17.140281, 100.725999
บ้านพร้าว, 17.100496, 100.837664
บ้านห้วยทรายทอง, 17.140281, 100.726
บ้านแยง, 16.890771, 100.795916
บ้านเข็กใหญ่, 16.877414, 100.843155
เกษตรสุขราษฎร์บำรุง, 16.924906, 100.723349
บ้านถ้ำพริก, 16.925882, 100.701123
บ้านหนองหิน, 16.967678, 100.671576
บ้านแก่งทุ่ง, 17.18109, 100.964957
บ้านยางโกลน, 17.180306, 100.932576
บ้านบุ่งตารอด, 17.156713, 100.9036
บ้านบุ่งปลาฝา, 17.161585, 100.913186
บ้านกกม่วง, 17.152391, 100.925684
บ้านน้ำพริก, 17.193611, 100.918605
บางยางพัฒนา, 17.110634, 100.717806
บ้านน้ำตาก, 17.274537, 100.539631
บ้านหลังเขา, 17.012668, 100.664698
บ้านหนองกะท้าว, 17.059478, 100.811507
บ้านนาโพธิ์นาจาน, 17.037026, 100.839541
บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ, 16.977826, 100.778265
บ้านนาหนอง, 17.083089, 100.766832
วิทยสัมพันธ์, 16.93866, 100.82159
บ้านป่าคาย, 16.945628, 100.840385
บ้านห้วยเฮี้ย, 16.926911, 100.89498
บ้านห้วยกอกพัฒนา, 16.888414, 100.814639
ศิริราษฎร์พัฒนา, 16.957278, 100.926867
บ้านลาดคื้อ, 16.925598, 100.928168
บ้านห้วยทรายเหนือ, 16.871104, 100.977419
บ้านชาติตระการ, 17.285782, 100.639475
บ้านนาเปอะ, 17.307436, 100.639277
บ้านปากรอง, 17.273574, 100.59886
บ้านนาจาน, 17.422654, 100.770893
บ้านท่าสะแก, 17.227772, 100.651508
บ้านห้วยท้องฟาน, 17.235347, 100.592586
บ้านขอนสองสลึง, 17.227006, 100.652212
บ้านน้ำจวง, 17.440288, 100.674033
บ้านร่มเกล้า, 17.594455, 100.909968
บ้านนาตอน, 17.387326, 100.755918
บ้านขุนน้ำคับ, 17.390915, 100.704413
บ้านขวดน้ำมัน, 17.422665, 100.770892
วัดบ่อภาค, 17.536221, 100.834251
ชุมชนวัดบ้านดง, 17.375445, 100.489882
บ้านน้ำทองน้อย, 17.352105, 100.512468
บ้านห้วยน้ำปลา, 17.375485, 100.489943
บ้านนาหล่ม, 17.370225, 100.462841
บ้านเนินทอง, 17.321918, 100.46328
บ้านเนินสุวรรณ, 17.300945, 100.411739
บ้านห้วยเหิน, 17.259602, 100.560027
บ้านนาล้อม, 17.281707, 100.535061
บ้านน้ำภาคน้อย, 17.287313, 100.624483
บ้านป่าแดง, 17.277423, 100.59585
บ้านสวนเมี่ยง, 17.222195, 100.510089
บ้านห้วยช้างแทง, 17.198778, 100.534752
บ้านหนองขาหย่าง, 17.222593, 100.507993
บ้านห้วยหมากหล่ำ, 17.19115, 100.544291
บ้านโคกใหญ่, 17.165093, 100.567245
บ้านแก่งบัวคำ, 17.133057, 100.58924
วัดท้องโพลง, 17.183527, 100.194284
วัดทุ่งตาเปรี้ยว, 17.153313, 100.217006
วัดสมอสุวรรณาราม, 17.144148, 100.225587
วัดวังงิ้วงาม, 16.845449, 100.266938
บ้านคลองตกวิทยา, 17.150175, 100.195131
วัดเขาน้อย, 17.140542, 100.289636
บ้านหนองไผ่, 17.151838, 100.214665
ผดุงวิทยา, 17.161008, 100.084144
หนองสะแกประชานุกูล, 17.108534, 99.974373
วัดเซิงหวาย, 17.189675, 100.068662
วัดหนองมะคัง, 17.107827, 100.287504
วัดทับยายเชียง, 17.130448, 100.273189
ทับยายเชียงวิทยา, ,
วัดนาขุม, 16.969408, 100.152853
วัดเมมสุวรรณาราม, 16.955322, 100.11977
วัดท่าช้าง, 16.96035, 100.206733
วัดหนองหม้อแกง, 16.962697, 100.216034
ราษฎร์สามัคคี, 16.930768, 100.108267
ประชาสามัคคี, 16.962697, 100.216034
ราษฎร์บำรุง, 16.991692, 100.29727
วัดห้วยดั้ง, 17.019337, 100.139452
วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์), 17.01192, 100.176358
ศึกษากุลบุตร, 17.026753, 100.173889
วัดหางไหล, 17.066369, 100.16991
วัดสนามไชย, 17.077128, 100.173792
มะต้องประชาสรรค์, 17.086838, 100.176454
บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์), 17.094858, 100.169085
บ้านมะต้อง, 17.09618, 100.157546
ชุมชนดิฎฐอำรุง, 16.929354, 100.206051
วัดวังมะด่าน, 17.06637, 100.16991
วัดธรรมาราม, 17.097293, 100.147381
ราษฎร์ศรัทธาวิทยา, 17.105858, 100.161559
วัดย่านยาวประชานุกูล, 17.111537, 100.132012
วัดท่าสี่ร้อย, 17.109131, 100.297701
วัดวงฆ้อง, 17.101106, 100.145288
วัดหัวเขาสมอคร้า, 17.135622, 100.185559
วัดวังไม้แก่น, 170738541087, 100071643356
วัดวังวน, 17.070187, 100.077284
บ้านคลองทำเนียบ, 17.030154, 100.138949
บ้านหนองห้าง, 17.106754, 99.996653
บ้านบึงธรรมโรง, 17.035685, 100.062825
ศรีภิรมย์พิทยา, 17.143719, 100.089331
วัดคลองมะเกลือ, 17.147596, 100.147629
บ้านบุ่งวิทยา, 17.164269, 100.102545
บ้านบึงวิทยา, 17.174878, 100.138384
วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล), 17.037303, 100.137803
ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์), 17.045093, 100.162058
บ้านหาดใหญ่, 17.046295, 100.163148
ประชาอุปถัมภ์, 16.985904, 100.227708
วัดหอกลอง, 16.950755, 100.242723
วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์), 16.957341, 100.234413
ห้วยปลาไหล, 17.218072, 100.371228
วัดคันโช้ง, 17.201066, 100.391008
บ้านน้ำโจน, 17.178148, 100.458883
บ้านแก่งคันนา, 17.122101, 100.498503
บ้านห้วยเจียง, 17.248275, 100.340793
บ้านหนองกระบาก, 17.333671, 100.37563
วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา), 16.974632, 100.294867
วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์), 16.987931, 100.302503
บ้านท่ากระดุน, 16.968343, 100.271981
บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์), 16.944289, 100.314057
วัดเสนาสน์, 17.022571, 100.345838
บ้านหนองปลิง, ,
เขาไร่ศรีราชา, 17.096978, 100.147292
ชุมชนบ้านท่างาม, 16.999254, 100.332342
วัดนาขาม, 17.097379, 100.387919
บ้านแก่งเจ็ดแคว, 17.174491, 100.463629
วัดน้ำคบ, 16.999781, 100.378564
แก่งบ้านยางป่าคาย, 17.064257, 100.383654
บ้านน้ำหักศึกษา, 17.07515, 100.39474
บ้านคลองช้าง, 17.047001, 100.311347
บ้านเนินมะคึด, 16.956295, 100.340731
บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา), 16.993101, 100.323493
วัดโบสถ์, 16.998241, 100.313868
วัดบ้านน้อย, 16.808373, 100.278473
วัดหินลาด, 17.163806, 100.321939
บ้านท่าหนองปากพาน, 16.860365, 100.35207