บ้านดอนม่วย, ,
บ้านหนองเดิ่นดอนขาว, ,
บ้านช้างมิ่ง, ,
บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ, ,
บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง, 17.324084, 103.788766
บ้านตาลเลียน, 17.335084, 103.780379
บ้านเชิงชุม, ,
บ้านโนนพอก, 17.403033, 104.03832
บ้านกุดน้ำขุ่น, 17.456453, 103.963574
บ้านนาขามผดุงวิทยา, ,
บ้านถ่อน ต.เชิงชุม, 17.421261, 103.98071
บ้านห้วยบุ่นนาทัน, 17.215878, 103.793202
บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร, ,
บ้านนาเลา, 17.244772, 103.751889
บ้านอูนดง, 17.180158, 103.840732
บ้านนาใน, ,
บ้านผักคำภู, 17.157955, 103.868997
บ้านโนนเรือตอเรือ, ,
ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก), 17.276824, 103.977966
บ้านกลางหนองดินดำ, ,
บ้านนาสาวนาน, 17.247884, 103.927545
ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่, 17.286462, 103.929579
บ้านภูเพ็ก, 17.215054, 103.953233
บ้านบะฮี, ,
บ้านท่าสองคอน, ,
บ้านนาตากาง, ,
บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์, 17.418318, 103.910342
บ้านบะหัวเมย, 17.435158, 103.931923
อนุบาลพรรณานิคม, 17.356897, 103.839922
วัดสุทธิมงคล, ,
บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา), ,
บ้านบะทองนาหัวช้าง, ,
บ้านคางฮุงเจริญศิลป์, 17.316824, 103.925942
บ้านสมสะอาด(พังโคน), 17.357015, 103.742482
บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง, 17.317532, 103.980022
บ้านสูงเนินสามัคคี, 17.291444, 103.973184
บ้านทิดไทย, ,
บ้านคำแหว, 17.271602, 103.784952
บ้านไร่บ้านไฮ่, 17.307676, 103.876263
บ้านคำข่า, ,
บ้านโนนอุดม, 17.28332, 103.870131
บ้านโคก, ,
บ้านเสาขวัญกุดก้อม, 17.30914, 103.840127
บ้านหินแตก, ,
บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล), 17.326982, 103.891608
บ้านบึง, 17.335982, 103.918857
บ้านหนองหวาย(พรรณานิคม), 17.360263, 103.904043
บ้านเปือย, ,
บ้านขมิ้น, 17.338387, 103.883985
บ้านบัว (สระพังวิทยา), ,
บ้านสว่าง, 17.366197, 103.944258
บ้านดอนกอย, 17.371645, 104.025428
บ้านโนนทรายคำ, 17.349353, 103.981378
บ้านนาถ่อน, ,
บ้านต้นผึ้ง, ,
บ้านโพนสวางกลางเจริญ, ,
บ้านนาล้อม, ,
บ้านดอนดู่, 17.42354280, 103.8266982
บ้านโนนขมิ้น, ,
บ้านโคกสามัคคี, 17.476579, 103.831614
บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา), ,
บ้านนาเหมือง, ,
บ้านดอนตาลโนนสูง, 17.404876, 103.710988
บ้านหนองหญ้าปล้อง, 17.392131, 103.708466
บ้านสร้างขุ่ย, ,
ชุมชนดงม่วงไข่, ,
บ้านผ้าขาวโพนแพง, 17.408769, 103.640432
บ้านม่วงคำ, ,
บ้านดอนหวาย, 17.423482, 103.696398
บ้านนาแยง, ,
บ้านหนองบัว, ,
บ้านแร่, 17.350064, 103.757277
บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม), 17.325536, 103.933009
บ้านหนองแคนโคกสะอาด, 17.290935, 103.774488
บ้านหนองไฮ, 17.307487, 103.76612
บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก), ,
ชุมชนบ้านฝั่งแดง, 17.405423, 103.740286
บ้านท่าลาด, 17.418044, 103.726986
บ้านสงเปลือย, ,
บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล), ,
บ้านอุ่มเหม้า, 17.406704, 103.759733
บ้านดงสวรรค์หนองนกกด, 17.4245892, 103.7763869
บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ, ,
บ้านดงบังป่าโจด, ,
บ้านโคกตาดทอง, 17.266403, 103.523438
บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม, 17.293653, 103.522934
บ้านทุ่งเชือก, ,
บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ), ,
บ้านหนองแปน(วาริชภูมิ), 17.670109, 103.440294
บ้านคำบ่อ, ,
บ้านคำบิดโคกโพนยาง, ,
บ้านตาดภูวง, ,
บ้านดงคำโพธิ์, 17.286434, 103.723394
บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ), ,
บ้านโคกศาลา, ,
บ้านผักตบ, ,
บ้านไฮ่ปลาโหล, ,
บ้านนาบ่อ, ,
บ้านงิ้วพังฮอ, ,
บ้านโพนไผ่, ,
บ้านห้วยบาง, ,
บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง, 17.263485, 103.608234
บ้านหนองแวง, ,
วาริชภูมิพิทยาคาร, 17.296907, 103.636304
บ้านธาตุกุดพร้าว, ,
บ้านกุดตะกาบ, ,
บ้านจำปาศิริราษฎร์, ,
บ้านหนองลาดวิทยาคาร, ,
บ้านดอนยาวประชากรอุปการ, 17.316568, 103.538203
บ้านห้วยเหล็กไฟ, 17.204291, 103.689881
บ้านดงสว่าง, ,
บ้านหนองเบญจ, ,
บ้านสุวรรณคาม, 17.149852, 103.71006
บ้านอูนโคก, ,
บ้านหนองบัวบาน, ,
บ้านโคกมะนาวทันสมัย, ,
ชุมชนบ้านหนองปลิง, ,
บ้านค้อใต้, ,
บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร), 17.379646, 103.32208
บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์), 17.369384, 103.305296
ชุมพลศึกษา, ,
คำเจริญวิทยา, ,
กุดจิกนาสมบูรณ์, ,
บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง), ,
บ้านยางคำ, 17.526962, 103.367633
บ้านคำสะอาด, 17.485989, 103.354811
บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา, ,
บ้านหนองหมากแซว, 17.522697, 103.332409
บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง), 17.502056, 103.367934
บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา), ,
บ้านโคกคอนดอนม่วย, ,
บ้านบึงโน, ,
บ้านหนองไผ่, ,
บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา), ,
บ้านตาล, ,
บ้านตาลโกน, ,
บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์), ,
บ้านหนองดินดำ, ,
บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย), 17.3243, 103.612842
บ้านหนองหลักช้าง, 17.351429, 103.600202
บ้านนาเตียง, ,
บ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน), ,
ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา, 17.459601, 103.521957
บ้านเตาไหสร้างแก้ว, ,
บ้านม้า, ,
บ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน), ,
บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง), 17.439705, 103.534137
บ้านหนองหว้า, ,
บ้านหินโงมโนนสร้างไพ, ,
บ้านโคกหลวง, 17.491541, 103.593781
บ้านคันชา, ,
บ้านหนองหอย, 17.442395, 103.577096
บ้านธาตุ, 17.483483, 103.56135
บงใต้โนนรังพัฒนา, ,
บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม), ,
บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต), ,
บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี, 17.417289, 103.327551
บ้านโคกหนองกุง, 17.409071, 103.346649
บ้านคำนาดี, 17.488255, 103.29612
ชุมชนบงเหนือ, 17.346919, 103.289858
บ้านดอนหัน, ,
บ้านขาว, ,
บ้านบาก, ,
บ้านจำปานาถ่อน, ,
บ้านโคกสวัสดี, ,
บ้านโนนสะอาด, 17.350153, 103.315167
บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน), ,
บ้านต้ายนาคูณวิทยา, 17.433182, 103.402353
บ้านดอนม่วงไข่, 17.439881, 103.416191
บ้านคำไชยวาน, ,
บ้านนาทม, ,
บ้านคำสะแนน, 17.460286, 103.37927
บ้านหนามแท่ง, 17.558859, 103.420891
บ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี, 17.51961, 103.430993
บ้านหนองบัวแพ, ,
บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง, 17.554698, 103.456974
บ้านหนองตาล, 17.500685, 103.444307
บ้านทุ่งปลากัด, ,
บ้านหนองหอยคัน, ,
บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา), ,
บ้านพันนา, 17.444222, 103.566599
บ้านถ่อน ต.พันนา, 17.44064, 103.571017
บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา), ,
บ้านโพนสูง, 17.490235, 103.429007
บ้านค้อโพนสวางยางชุม, ,
บ้านดอนเชียงยืน, 17.589117, 103.385491
บ้านคำชนดงต้อง, ,
บ้านนางัว, ,
บ้านโคกสีไค, ,
ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง, 17.42557, 103.611071
บ้านแวง, 17.431152, 103.642994
บ้านโนนเสาขวัญ, ,
บ้านโพนงาม, 17.428456, 103.612727
บ้านสร้างแป้น, ,
บ้านหนองชาด, ,
บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126), 17.891328, 101.9674624
บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์), ,
อนุบาลสว่างแดนดิน, 17.475337, 103.455764
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์), ,
บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์, 17.437316, 103.456261
บ้านหวาย, ,
หนองหลวงวิทยานุกูล, 17.392156, 103.385699
บ้านโคกดินแดง, ,
บ้านโคกสำราญ, 17.402755, 103.404564
บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น, 17.410598, 103.381654
บ้านชัยชนะ, ,
ชุมชนบ้านท่าศิลา, 17.335982, 103.918857
บ้านสีสุกห้วยโมง, ,
บ้านคำก้าว, ,
บ้านปทุมวาปี, ,
บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย), 17.319309, 103.505905
บ้านโพนสวาง, ,
บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36), 17.300172, 103.509089
อภัยดำรงธรรม, ,
บ้านหนองม่วง, 17.29749, 103.46476
บ้านโคกสะอาด, ,
จงกลกิตติขจรวิทยา, ,
บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร), 17.3653, 103.545476
บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง), 17.340331, 103.543566
บ้านไทยเจริญ, ,
อุดมสังวรวิทยา, ,
ชุมชนส่องดาว, ,
หนองใสพรเจริญวิทยา, 17.330385, 103.463937
บ้านทันสมัย, ,
บ้านหนองกุง(ส่องดาว), ,
บ้านโคกศิลา, ,
บ้านหนองทุ่มหนองโจด, ,
บ้านคำบอน, ,
อนุบาลเจริญศิลป์, 17.578082, 103.541933
บ้านทุ่งคำ, 17.568174, 103.557058
บ้านสร้างฟาก, ,
บ้านนาดี, 17.554342, 103.566763
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร), ,
บ้านแกดำ, 17.539482, 103.553087
บ้านหนองฮังแหลว, ,
บ้านทุ่งแก, ,
บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี), ,
บ้านดอนชัยวิทยา, 17.65781, 103.940684
บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา, 17.582394, 103.532017
หนองจาน, ,
บ้านหนองน้อย, ,
บ้านหนองแสง, ,
บ้านเหล่าบ้านถ่อน, 17.688172, 103.532839
บ้านหนองแวงน้อย, 17.725852, 103.537239
บ้านดงบาก, 17.718889, 103.487985
บ้านโพนบกหนองผือ, ,
บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ), 17.645526, 103.437145
บ้านคำเม็ก, 17.672645, 103.509247
บ้านนาสีนวล, 17.725796, 103.430656
ทุ่งเจริญพัฒนา, ,
บ้านดงสง่า, ,
บ้านหนองแปน(เจริญศิลป์), 17.670109, 103.440294
ชุมชนบดมาดพอกน้อย, 17.307296, 103.952652
บ้านท่าวารี, ,
บ้านภูตะคาม, ,