ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม, 14.079282, 100.891456
วัดสระบัว, 14.06074, 100.855598
วัดมูลจินดาราม, ,
วัดเขียนเขต, 14.000705, 100.676747
วัดขุมแก้ว, 14.055666, 100.82298
วัดแสงสรรค์, 14.002945, 100.643284
ทองพูลอุทิศ, 13.999075, 100.619923
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร, 13.984247, 100.611925
ธัญญสิทธิศิลป์, 14.022052, 100.737117
วัดนาบุญ, 14.03187, 100.759275
วัดอัยยิการาม, 14.043762, 100.794049
วัดนพรัตนาราม, 14.199184, 100.852731
แสนชื่นปานนุกูล, 14.259019, 100.883781
คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์), 14.196532, 100.855906
วัดจตุพิธวราวาส, 14.166122, 100.846734
วัดราษฎรบํารุง, 14.240215, 100.823668
วัดเจริญบุญ, 14.197553, 100.822879
วัดจุฬาจินดาราม, 14.231514, 100.800923
หิรัญพงษ์อนุสรณ์, 14.206108, 100.801927
วัดสุขบุญฑริการาม, 14.164796, 100.776772
วัดสอนดีศรีเจริญ, 14.136106, 100.755904
วัดพวงแก้ว, 14.096019, 100.782554
นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์, 14.075736, 100.778126
วัดศรีสโมสร, 14.081071, 100.755932
ศาลาลอย, 14.391203, 100.531693
ชุมชนบึงบา, 14.133398, 100.824465
วัดแสงมณี, 14.077109, 100.83586
วัดปทุมนายก, 14.215978, 100.913157
อยู่ประชานุเคราะห์, 14.219909, 100.891026
แสนจําหน่ายวิทยา, 14.255007, 100.948916
วัดธรรมราษฏร์เจริญผล, 14.179279, 100.896244
คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง), 14.128284, 100.890253
นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ), 14.1161, 100.911772
ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา, 14.106184, 100.868203
ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์, 14.133082, 100.867829
วัดโปรยฝน, 14.113173, 100.847233
วัดลาดสนุ่น, 13.958331, 100.635981
วัดโพสพผลเจริญ, ,
วัดประยูรธรรมาราม, 13.962224, 100.606618
วัดโสภณาราม, 14.036711, 100.869116
รวมราษฎร์สามัคคี, 14.013432, 100.894912
ร่วมจิตประสาท, 14.042902, 100.894491
ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม, 13.9322, 100.745431
สหราษฎร์บํารุง, 13.990644, 100.753576
วัดแจ้งลําหิน, 13.930107, 100.71322
วัดประชุมราษฏร์, 13.933421, 100.721608
วัดเกตุประภา, 13.961976, 100.720184
วัดสุวรรณ, 13.950588, 100.798061
วัดพิรุณศาสตร์, 13.974458, 100.818845
กลางคลองสิบ, 14.014536, 100.819605
วัดทศทิศ, 14.002138, 100.843454
วัดอดิศร, 14.026929, 100.846734
ชุมชนวัดทําเลทอง, 13.948522, 100.822995
วัดพืชอุดม, 13.956484, 100.885559
วัดนิเทศน์, 13.990951, 100.895968
วัดปัญจทายิกาวาส, 13.951925, 100.703993
วัดคลองชัน, 13.932429, 100.688748
วัดกลางคลองสี่, 13.96014, 100.689304
วัดมงคลรัตน์, 13.965542, 100.866112
วัดธัญญะผล, 13.942271, 100.774525
เจริญดีวิทยา, 13.955364, 100.773463
วัดสมุหราษฎร์บํารุง, 14.012256, 100.799124
วัดดอนใหญ่, 13.983169, 100.775949
วัดลานนา, 13.993869, 100.796616
วัดชัยมังคลาราม, 14.00386, 100.868638
วัดศรีคัคณางค์, 14.134946, 100.784669
ร่วมใจประสิทธิ์, 14.049111, 100.913528