ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 โคกหวายราษฎร์สามัคคี
30256 81 ขนาดเล็ก 0 0 45,000 45,000
2
 บ้านนาเหนือ
30241 94 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
3
 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
30223 97 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
4
 มหาไชยโคกกว้างวิทยา
30321 165 ขนาดกลาง 0 51,400 18,000 69,400
5
 หนองขามวิทยา
30318 57 ขนาดเล็ก 0 80,000 0 80,000
6
 บ้านหนองขามป้อม
30510 22 ขนาดเล็ก 0 71,300 0 71,300
7
 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
030335 36 ขนาดเล็ก 0 70,000 15,000 85,000
8
 บ้านบัวสามัคคี
030331 167 ขนาดกลาง 0 74,400 0 74,400
9
 บ้านบ่อแก้ว
30515 107 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
10
 นามนราษฎร์สงเคราะห์
30471 444 ขนาดใหญ่ 15,000 60,000 0 75,000
11
 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
30247 157 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
12
 หนองแสงวิทยาเสริม
30297 285 ขนาดกลาง 0 18,400 0 18,400
13
 บ้านขุมขี้ยาง
30232 60 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
14
 บ้านคำป่าหว้าน
30246 285 ขนาดกลาง 75,000 0 0 75,000
15
 บ้านแก้งกะอาม
30323 129 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
16
 หนองบัวกลาง
30481 33 ขนาดเล็ก 0 80,600 4,400 85,000
17
 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)
30412 67 ขนาดเล็ก 35,000 10,000 30,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 125,000 1,006,100 112,400 1,243,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net