ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
30423 35 ขนาดเล็ก 84,450 0 0 84,450
2
 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
30414 208 ขนาดกลาง 75,000 0 0 75,000
3
 สายปัญญาสมาคม
30455 211 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
4
 บ้านสาวิทยาสรรพ์
30084 304 ขนาดใหญ่ 0 59,400 0 59,400
5
 สระแก้ววิทยานุกูล
30417 27 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
6
 หนองบัวชุม
30438 55 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
7
 หนองบัววิทยาเสริม
30371 118 ขนาดเล็ก 50,000 0 0 50,000
8
 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา
030428 116 ขนาดเล็ก 45,000 40,000 0 85,000
9
 บ้านหนองไผ่
30429 67 ขนาดเล็ก 79,000 0 6,000 85,000
10
 โคกเจริญวิทยา
030418 44 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
11
 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
30580 107 ขนาดเล็ก 75,000 0 0 75,000
12
 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
030127 92 ขนาดเล็ก 60,000 0 25,000 85,000
13
 บ้านทรายทองวิทยาคม
30386 120 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
14
 บ้านกุดท่าลือ
30356 98 ขนาดเล็ก 45,000 0 40,000 85,000
15
 คำใหญ่วิทยา
30379 129 ขนาดกลาง 40,000 20,000 15,000 75,000
16
 นาสีนวลอุดมเวศม์
30372 70 ขนาดเล็ก 5,000 50,000 30,000 85,000
17
 บ้านหนองบัว
30082 122 ขนาดกลาง 25,000 20,000 30,000 75,000
18
 บ้านโนนอำนวย
30277 166 ขนาดกลาง 75,000 0 0 75,000
19
 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
30117 133 ขนาดกลาง 75,000 0 0 75,000
20
 คำถาวรเจริญวิทย์
30425 68 ขนาดเล็ก 40,310 34,560 0 74,870
21
 บ้านชัยศรีสุข
30293 49 ขนาดเล็ก 28,400 0 22,500 50,900
22
 นางามแก่นลำดวนวิทยา
30130 126 ขนาดกลาง 0 72,300 0 72,300
23
 สะอาดนาดีศิลาวิทย์
30415 110 ขนาดเล็ก 20,000 37,500 27,500 85,000
24
 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย
30374 105 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
25
 ไทรทองวิทยาคาร
30456 60 ขนาดเล็ก 44,000 29,000 12,000 85,000
26
 โคกก่องราษฎร์นุกูล
30120 19 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
27
 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
30359 90 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 1,461,160 437,760 208,000 2,106,920

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net