ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
240275 128 ขนาดกลาง 75,000 75,000
2
 บ้านบอเกาะ
240269 115 ขนาดเล็ก 35,100 20,000 29,900 85,000
3
 บ้านลาแล
240246 450 ขนาดใหญ่ 31,500 10,500 33,000 75,000
4
 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
240234 243 ขนาดกลาง 42,400 32,600 75,000
5
 บ้านบาโงมาแย
240270 182 ขนาดกลาง 75,000 75,000
6
 บ้านตาเซะใต้
240260 216 ขนาดกลาง 5,500 35,000 34,500 75,000
7
 บ้านมือบา
240241 198 ขนาดกลาง 75,000 75,000
8
 บ้านบาโงกือเต
240277 108 ขนาดเล็ก 30,000 30,000
9
 บ้านน้ำใส
240302 135 ขนาดกลาง 21,180 21,180
10
 เทพประทานไทยยืนยง
240235 76 ขนาดเล็ก 15,000 70,000 85,000
11
 บ้านกลูบี
240267 175 ขนาดกลาง 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 255,680 393,100 97,400 746,180

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net