ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านลูโบ๊ะบาตู
240292 110 ขนาดเล็ก 46,300 28,200 10,500 85,000
2
 บ้านยาแลเบาะ
240177 78 ขนาดเล็ก 43,700 15,400 13,400 72,500
3
 บ้านสะแนะ
240205 86 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
4
 บ้านบือแนนากอ
240291 70 ขนาดเล็ก 39,700 19,400 13,400 72,500
5
 บ้านทรายขาว
240017 85 ขนาดเล็ก 25,010 29,990 55,000
6
 บ้านตอหลัง
240290 84 ขนาดเล็ก 43,890 31,110 75,000
7
 สามัคคีวิทยา
240298 78 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
8
 บ้านบลูกา
240168 65 ขนาดเล็ก 20,200 19,800 32,600 72,600
รวมเงินทั้งสิ้น 234,900 236,700 131,000 602,600

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net