ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 เจริญรัฐอุปถัมภ์
230085 214 ขนาดกลาง 74,900 74,900
2
 คล้ายสอนศึกษา
230090 128 ขนาดกลาง 34,800 34,800
3
 วัดเสนีวงศ์
230042 198 ขนาดกลาง 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 0 74,900 109,800 184,700

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net