ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดปราสาท
230033 90 ขนาดเล็ก 25,300 25,300
2
 กลาโหมอุทิศ
230024 301 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
3
 นุ่มประสงค์วิทยา
230072 189 ขนาดกลาง 35,000 40,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 60,300 0 115,000 175,300

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net