ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดเวฬุวัน
220538 90 ขนาดเล็ก 7,950 26,950 29,300 64,200
2
 บ้านวังกระโดนน้อย
220436 142 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์)
220175 136 ขนาดกลาง 75,000 75,000
4
 บ้านนาขอม
220448 210 ขนาดกลาง 75,000 75,000
5
 บ้านคลองลาน
220521 170 ขนาดกลาง 24,100 24,100
6
 ชุมชนบ้านหัวหวาย
220207 305 ขนาดใหญ่ 47,500 47,500
7
 บ้านคลองกำลัง
220533 210 ขนาดกลาง 10,000 20,000 20,000 50,000
8
 อนุบาลตากฟ้า
220162 285 ขนาดกลาง 6,000 20,000 26,000
9
 วัดห้วยธารทหาร
220541 62 ขนาดเล็ก 11,000 14,200 39,030 64,230
10
 บ้านหนองไผ่
220522 186 ขนาดกลาง 75,000 75,000
11
 วัดเขาฝา
220250 151 ขนาดกลาง 20,000 30,000 50,000
12
 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)
220539 60 ขนาดเล็ก 22,310 32,790 29,900 85,000
13
 บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)
220189 211 ขนาดกลาง 75,000 75,000
14
 วัดโพธิ์ศรี
220446 161 ขนาดกลาง 15,000 58,590 73,590
15
 บ้านเขาดิน
220447 139 ขนาดกลาง 19,500 19,500
รวมเงินทั้งสิ้น 285,860 302,530 290,730 879,120

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net