ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดหนองตางู
220372 489 ขนาดใหญ่ 20,000 20,000 15,000 55,000
2
 วัดบ้านพลัง
220366 42 ขนาดเล็ก 14,395 22,877 18,178 55,450
3
 วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
220349 132 ขนาดกลาง 18,750 38,040 18,210 75,000
4
 วัดบ้านไผ่
220345 124 ขนาดกลาง 15,370 59,630 75,000
5
 วัดธรรมจริยาวาส
220361 123 ขนาดกลาง 15,000 10,000 10,000 35,000
6
 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
220470 60 ขนาดเล็ก 10,000 30,000 35,000 75,000
7
 บ้านบ่อกะปุง
220490 173 ขนาดกลาง 15,000 15,000
8
 วัดบ้านไร่
220475 362 ขนาดใหญ่ 36,500 16,500 53,000
9
 บ้านทุ่งรวงทอง
220580 43 ขนาดเล็ก 15,000 43,000 12,000 70,000
10
 บ้านปางสุด
220595 577 ขนาดใหญ่ 46,620 28,380 75,000
11
 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
220573 139 ขนาดกลาง 54,000 54,000
12
 สวนป่าแม่กะสี
220603 449 ขนาดใหญ่ 59,860 59,860
13
 บ้านท่ามะกรูด
220624 263 ขนาดกลาง 32,120 10,280 42,400
14
 อนุบาลชุมตาบง
220611 485 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 192,135 296,947 325,628 814,710

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net