ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 ไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง)
220400 158 ขนาดกลาง 10,500 14,300 24,800
2
 วัดท่าโก
220396 66 ขนาดเล็ก 5,000 40,000 10,000 55,000
3
 บ้านประชาสามัคคี
220154 43 ขนาดเล็ก 50,000 24,000 74,000
4
 บ้านเขาถ้ำพระ
220112 64 ขนาดเล็ก 13,000 50,000 63,000
5
 วัดนากลาง
220106 222 ขนาดกลาง 30,000 15,000 45,000
6
 วัดหนองเขนง
220049 121 ขนาดกลาง 5,800 69,200 75,000
7
 วัดหนองโรง
220048 127 ขนาดกลาง 70,000 70,000
รวมเงินทั้งสิ้น 58,500 230,800 117,500 406,800

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net