ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดหมาย
210238 39 ขนาดเล็ก 14,000 51,000 65,000
2
 วัดคงคา
210726 267 ขนาดกลาง 20,000 15,000 35,000
3
 บ้านสระบัว
210257 225 ขนาดกลาง 75,000 75,000
4
 บ้านเขาใหญ่
210554 166 ขนาดกลาง 10,000 20,000 15,000 45,000
5
 บ้านสะพานหัน
210245 89 ขนาดเล็ก 17,600 14,700 26,800 59,100
6
 บ้านบ่อกรูด
210275 50 ขนาดเล็ก 24,000 61,000 85,000
7
 วัดเทวดาราม
210239 183 ขนาดกลาง 15,000 15,000
8
 บ้านปราบราษฏร์อุทิศ
210547 96 ขนาดเล็ก 47,300 36,200 83,500
9
 วัดยางงาม
210240 103 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 112,900 326,700 108,000 547,600

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net