ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหนองหิน
210142 124 ขนาดกลาง 25,500 36,500 62,000
2
 วัดป่าระกำ
210412 98 ขนาดเล็ก 26,650 33,350 25,000 85,000
3
 วัดอัฒฑศาสนาราม
210417 27 ขนาดเล็ก 21,500 34,700 19,800 76,000
4
 บ้านพรุบัว
210181 68 ขนาดเล็ก 15,000 16,000 21,750 52,750
5
 บ้านห้วยไม้แก่น
210450 70 ขนาดเล็ก 33,850 26,150 25,000 85,000
6
 วัดหงส์แก้ว
210401 33 ขนาดเล็ก 24,000 46,000 15,000 85,000
7
 บ้านหัวลำพู
210415 41 ขนาดเล็ก 13,250 40,000 30,000 83,250
8
 บ้านลำหัก
210704 126 ขนาดกลาง 40,000 40,000
9
 บ้านศาลาแก้ว
210587 70 ขนาดเล็ก 46,500 38,500 85,000
10
 วัดธาราวง
210477 135 ขนาดกลาง 57,000 57,000
11
 วัดมัชฌิมภูผา
210454 38 ขนาดเล็ก 76,000 76,000
12
 บ้านทุ่งไม้ไผ่
210178 125 ขนาดกลาง 50,000 25,000 75,000
13
 บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล)
210568 103 ขนาดเล็ก 26,070 18,430 40,500 85,000
14
 บ้านบางน้อย
210171 134 ขนาดกลาง 12,480 12,480
15
 บ้านหนองมาก
210463 57 ขนาดเล็ก 43,520 41,000 84,520
รวมเงินทั้งสิ้น 288,320 436,630 319,050 1,044,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net