ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านสวนอาย
210132 64 ขนาดเล็ก 23,000 23,000
2
 บ้านคลองเสาเหนือ
210668 567 ขนาดใหญ่ 49,000 49,000
3
 ชุมชนบ้านไทรห้อง
210305 350 ขนาดใหญ่ 10,000 10,000 10,000 30,000
4
 บ้านสระนางมโนราห์
210342 132 ขนาดกลาง 35,000 40,000 75,000
5
 บ้านหนองยาง
210647 111 ขนาดเล็ก 55,000 30,000 85,000
6
 วัดคงคาเจริญ
210303 150 ขนาดกลาง 30,000 30,000
7
 บ้านวังตลับ
210675 121 ขนาดกลาง 9,000 58,000 8,000 75,000
8
 บ้านสามัคคีธรรม
210331 415 ขนาดใหญ่ 45,000 45,000
9
 บ้านนาเกิดผล
210302 67 ขนาดเล็ก 20,000 30,000 50,000
10
 ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
210658 224 ขนาดกลาง 69,500 69,500
11
 บ้านไร่มุสลิม
210373 145 ขนาดกลาง 75,000 75,000
12
 วัดหนองดี
210646 140 ขนาดกลาง 20,000 20,000
13
 บ้านนิคมวังหิน
210662 135 ขนาดกลาง 59,980 15,020 75,000
14
 ราชประชานุเคราะห์ 6
210311 435 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
15
 บ้านโคกยาง
210134 81 ขนาดเล็ก 23,000 23,000
16
 บ้านคลองขุด
210299 164 ขนาดกลาง 45,000 45,000
17
 บ้านนาเส
210128 230 ขนาดกลาง 63,700 63,700
18
 บ้านคุ้งวังวัว
210607 51 ขนาดเล็ก 54,100 54,100
19
 วัดใหม่
210353 61 ขนาดเล็ก 10,000 30,000 25,000 65,000
20
 บ้านห้วยปริก
210096 187 ขนาดกลาง 75,000 75,000
21
 วัดควนยูง
210103 104 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
22
 วัดเกาะสระ
210641 110 ขนาดเล็ก 45,000 20,000 20,000 85,000
23
 บ้านไทรงาม
210751 33 ขนาดเล็ก 46,200 18,800 65,000
24
 บ้านโคกมะขาม
210100 204 ขนาดกลาง 33,000 42,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 373,880 539,520 498,900 1,412,300

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net