ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดพระเพรง
210706 67 ขนาดเล็ก 4,800 9,500 14,300
2
 วัดห้วยพระ
210709 49 ขนาดเล็ก 19,800 13,000 52,200 85,000
3
 วัดท่าม่วง
210039 41 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
4
 บ้านร่อน
210510 90 ขนาดเล็ก 5,600 57,500 21,900 85,000
5
 วัดน้ำรอบ
210003 44 ขนาดเล็ก 53,300 24,700 78,000
6
 ราษฎร์บำรุง
210756 130 ขนาดกลาง 28,000 30,500 15,200 73,700
7
 วัดดอนตรอ
210761 193 ขนาดกลาง 75,000 75,000
8
 บ้านนาเคียน
210014 266 ขนาดกลาง 22,000 11,800 24,000 57,800
9
 วัดโบสถ์
210041 326 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
10
 บ้านคลองดิน
210027 392 ขนาดใหญ่ 55,800 19,200 75,000
11
 วัดพระพรหม
210705 360 ขนาดใหญ่ 38,900 36,100 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 172,400 403,600 202,800 778,800

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net