ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านโนนโชงโลง
200832 251 ขนาดกลาง 16,000 68,300 84,300
2
 บ้านหนองดู่
201296 57 ขนาดเล็ก 40,000 10,000 50,000
3
 อรพิมวิทยา
201229 137 ขนาดกลาง 25,000 13,200 38,200
4
 บ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย)
201284 113 ขนาดเล็ก 9,000 63,600 12,400 85,000
5
 วัดบ้านหนองคึม
200662 164 ขนาดกลาง 16,200 24,300 21,000 61,500
6
 บ้านโนนปีบ
201228 40 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
7
 แกสำโรงวิทยา
200420 66 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
8
 อัมพวันวิทยา
200670 36 ขนาดเล็ก 30,000 25,000 30,000 85,000
9
 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
200655 74 ขนาดเล็ก 25,000 25,000 20,000 70,000
10
 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร
200634 87 ขนาดเล็ก 20,000 20,000 20,000 60,000
11
 เพชรหนองขาม
200878 517 ขนาดใหญ่ 22,500 52,500 75,000
12
 โนนเพ็ดวิทยา
200647 48 ขนาดเล็ก 10,000 45,000 30,000 85,000
13
 หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ
200231 200 ขนาดกลาง 40,000 35,000 75,000
14
 บ้านหญ้าคา
200627 168 ขนาดกลาง 20,000 20,000 20,000 60,000
15
 วัดบ้านหนองเดิ่น
200613 52 ขนาดเล็ก 31,000 31,000
16
 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)
201283 81 ขนาดเล็ก 20,900 44,000 64,900
17
 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
200855 307 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
18
 บ้านดอนหวาย
200875 83 ขนาดเล็ก 22,600 62,400 85,000
19
 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
200850 207 ขนาดกลาง 82,000 82,000
20
 บ้านโนนยอ
200259 397 ขนาดใหญ่ 15,000 35,000 25,000 75,000
21
 บ้านหนองห่าง
200666 28 ขนาดเล็ก 10,000 45,000 30,000 85,000
22
 วัดบ้านตำแย
200659 186 ขนาดกลาง 50,300 50,300
23
 วัดบ้านนางิ้ว
200660 53 ขนาดเล็ก 20,000 20,000 17,600 57,600
24
 วัดบ้านหินตั้ง
200422 40 ขนาดเล็ก 25,700 25,700
25
 วัดบ้านหนองขาม
200661 43 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
26
 ท่าลาด
200241 525 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
27
 บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี
201289 109 ขนาดเล็ก 11,000 29,000 45,000 85,000
28
 บ้านหนองบัวคำ
200876 82 ขนาดเล็ก 84,900 84,900
29
 บ้านหนองคอกควาย
200665 16 ขนาดเล็ก 5,000 20,000 10,000 35,000
รวมเงินทั้งสิ้น 475,000 841,600 678,800 1,995,400

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net