ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านขามหนองแวง
200558 39 ขนาดเล็ก 35,000 50,000 85,000
2
 บ้านดอนกลาง
200107 213 ขนาดกลาง 37,650 37,350 75,000
3
 บ้านศรีนิมิต
200116 32 ขนาดเล็ก 30,000 30,000 60,000
4
 บ้านตะคร้อโนนทอง
200547 93 ขนาดเล็ก 5,000 10,000 10,000 25,000
5
 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
200545 198 ขนาดกลาง 55,000 55,000
6
 บ้านดงบัง
200576 127 ขนาดกลาง 30,000 25,000 55,000
7
 บ้านโนนเพ็ด
200595 72 ขนาดเล็ก 10,000 30,000 40,000
8
 บ้านขามเวียน
200591 61 ขนาดเล็ก 34,500 34,500
9
 บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
200093 42 ขนาดเล็ก 10,150 50,000 9,200 69,350
10
 บ้านโสกสนวน
200006 53 ขนาดเล็ก 30,000 5,000 10,000 45,000
11
 บ้านโนนมะเฟือง
200548 111 ขนาดเล็ก 75,000 75,000
12
 บ้านหนองโจด
200604 32 ขนาดเล็ก 30,000 15,000 45,000
13
 บ้านบุเสมาทอง
200565 149 ขนาดกลาง 30,500 14,000 44,500
14
 บ้านห้วยม่วง
201329 39 ขนาดเล็ก 30,000 55,000 85,000
15
 บ้านหนองคอม
201326 283 ขนาดกลาง 20,000 10,000 30,000
16
 บ้านสี่เหลี่ยม
200077 18 ขนาดเล็ก 5,000 19,960 16,500 41,460
17
 วัดบ้านสามเมือง
201354 76 ขนาดเล็ก 34,500 34,500
18
 ห้วยไหวัฒนา
200128 67 ขนาดเล็ก 25,540 14,250 39,790
19
 บ้านหนองบัว
200103 70 ขนาดเล็ก 28,310 20,000 48,310
20
 บ้านหนองหว้า
200079 175 ขนาดกลาง 47,000 47,000
21
 บ้านตากิ่ม
200121 199 ขนาดกลาง 16,460 20,000 24,000 60,460
22
 ชุมชนคงวิทยา
200112 899 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
23
 บ้านโคกเพ็ด
200560 77 ขนาดเล็ก 40,000 45,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 507,610 433,310 313,950 1,254,870

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net