ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 นาหว้าไตรประชาคม
200980 102 ขนาดเล็ก 66,800 66,800
2
 บ้านบุตาสง
201072 125 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
 บ้านท่ามะนาว
200809 69 ขนาดเล็ก 75,000 75,000
4
 บ้านหนองตาแก้ว
200778 191 ขนาดกลาง 28,500 46,500 75,000
5
 บ้านบุใหญ่
201056 58 ขนาดเล็ก 75,000 75,000
6
 บ้านหนองกระทุ่ม
200966 181 ขนาดกลาง 25,000 30,000 55,000
รวมเงินทั้งสิ้น 128,500 293,300 0 421,800

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net