ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดหงษ์
200675 71 ขนาดเล็ก 8,930 8,930
2
 บ้านพนาหนองหิน
200170 177 ขนาดกลาง 15,000 20,000 10,000 45,000
3
 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก
201080 167 ขนาดกลาง 10,000 52,730 62,730
4
 บ้านหนองโบสถ์
200147 268 ขนาดกลาง 5,000 40,000 10,000 55,000
5
 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์
201088 83 ขนาดเล็ก 70,000 70,000
6
 บ้านหน้ากลองวิทยา
201102 54 ขนาดเล็ก 13,900 13,900
7
 บ้านหนองโสน
200177 73 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
8
 บ้านทรัพย์เจริญ
200129 225 ขนาดกลาง 74,540 74,540
9
 บ้านหนองใหญ่
200156 125 ขนาดกลาง 11,000 26,200 12,500 49,700
10
 บ้านบุยายแลบ
200159 57 ขนาดเล็ก 5,000 15,000 40,000 60,000
11
 บ้านหนองนมนาง
200699 60 ขนาดเล็ก 84,580 84,580
12
 วัดโพนทราย
200741 103 ขนาดเล็ก 17,800 24,000 43,200 85,000
13
 หนองนกเขียนสามัคคี
200723 219 ขนาดกลาง 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 147,730 191,830 429,820 769,380

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net