ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหินโคน
200185 137 ขนาดกลาง 75,000 75,000
2
 บ้านหลุ่งประดู่
201156 220 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
 บ้านเมืองพลับพลา
201141 89 ขนาดเล็ก 39,650 43,350 83,000
4
 รักชาติประชาบำรุง
201169 49 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
5
 บ้านหนองสาย
201167 248 ขนาดกลาง 36,000 25,000 14,000 75,000
6
 บ้านท่าตะแบก
201125 246 ขนาดกลาง 2,140 5,910 20,720 28,770
7
 บ้านหนองจาน
201130 28 ขนาดเล็ก 10,000 35,000 25,000 70,000
8
 บ้านหนองปรึก
200304 139 ขนาดกลาง 75,000 75,000
9
 ชุมชนวัดรวง
201308 275 ขนาดกลาง 24,890 34,900 59,790
10
 บ้านนาตะคุ
201146 168 ขนาดกลาง 25,000 25,000
11
 บ้านทองหลาง
200190 44 ขนาดเล็ก 15,000 18,700 24,000 57,700
12
 บ้านหนองกระทุ่มแท่น
201163 70 ขนาดเล็ก 20,000 65,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 108,030 524,260 161,970 794,260

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net