ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหญ้าคาเหนือ
200504 41 ขนาดเล็ก 20,000 47,900 4,000 71,900
2
 บ้านหนองแจง
200520 49 ขนาดเล็ก 35,000 40,000 75,000
3
 บ้านโตนด
200495 176 ขนาดกลาง 40,000 5,000 30,000 75,000
4
 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา
200926 125 ขนาดกลาง 15,000 15,000
5
 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี
200957 146 ขนาดกลาง 68,000 68,000
6
 บ้านสะพาน
200474 206 ขนาดกลาง 26,850 26,850
7
 บ้านบึงตะโก
200929 148 ขนาดกลาง 55,070 19,930 75,000
8
 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)
200532 143 ขนาดกลาง 47,000 2,000 26,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 183,850 177,970 119,930 481,750

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net