ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านท่าดินแดง
020371 762 ขนาดใหญ่ 50,000 50,000
2
 บ้านนามกุย
020074 98 ขนาดเล็ก 51,600 26,900 78,500
3
 ไทรโยคใหญ่
020225 529 ขนาดใหญ่ 9,000 36,000 45,000
4
 บ้านช่องแคบ
020213 62 ขนาดเล็ก 13,000 68,000 81,000
5
 บ้านลุ่มผึ้ง
020209 68 ขนาดเล็ก 18,400 23,500 40,600 82,500
6
 บ้านจันเดย์
020064 171 ขนาดกลาง 27,150 25,000 22,850 75,000
7
 บ้านห้วยเขย่ง
020080 64 ขนาดเล็ก 34,500 50,500 85,000
8
 บ้านถ้ำดาวดึงส์
020220 100 ขนาดเล็ก 33,925 51,075 85,000
9
 บ้านพุม่วง-พุพง
020215 108 ขนาดเล็ก 80,000 80,000
10
 บ้านทุ่งเสือโทน
2218 321 ขนาดใหญ่ 14,000 60,000 74,000
11
 บ้านประจําไม้
020079 189 ขนาดกลาง 75,000 75,000
12
 คุรุสภา
020086 203 ขนาดกลาง 5,000 70,000 75,000
13
 บ้านไร่ป้า
020085 209 ขนาดกลาง 41,000 34,000 75,000
14
 บ้านหาดงิ้ว
020223 134 ขนาดกลาง 35,000 40,000 75,000
15
 บ้านป่าไม้สะพานลาว
020069 169 ขนาดกลาง 27,000 48,000 75,000
16
 บ้านวังสิงห์
020188 275 ขนาดกลาง 1,600 73,300 74,900
17
 บ้านแก่งจอ
020219 125 ขนาดกลาง 20,000 40,000 15,000 75,000
18
 บ้านท่าทุ่งนา
020218 155 ขนาดกลาง 20,000 50,000 70,000
19
 อนุบาลไทรโยค
020201 616 ขนาดใหญ่ 8,500 66,500 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 429,250 508,625 468,025 1,405,900

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net