ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดกลางบางแก้ว
180145 647 ขนาดใหญ่ 42,000 33,000 75,000
2
 วัดพุทธธรรมรังษี
180139 130 ขนาดกลาง 11,570 63,430 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 11,570 105,430 33,000 150,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net