ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดศรีวิสารวาจา
180025 79 ขนาดเล็ก 36,400 23,400 25,200 85,000
2
 บ้านทุ่งน้อย
180044 88 ขนาดเล็ก 18,500 22,500 44,000 85,000
3
 บ้านแหลมกะเจา
180107 100 ขนาดเล็ก 31,500 10,000 30,000 71,500
4
 บ้านหนองขาหยั่ง
180052 70 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
5
 วัดใหม่ดอนทราย
180021 65 ขนาดเล็ก 10,500 26,500 48,000 85,000
6
 วัดห้วยผักชี
180080 60 ขนาดเล็ก 25,950 59,050 85,000
7
 วัดทุ่งกระพังโหม
180067 60 ขนาดเล็ก 67,000 18,000 85,000
8
 วัดหนองกระพี้
180123 85 ขนาดเล็ก 32,400 52,400 84,800
9
 วัดสุขวราราม
180129 91 ขนาดเล็ก 19,000 57,000 76,000
10
 วัดพะเนียงแตก
180049 201 ขนาดกลาง 8,000 45,000 22,000 75,000
11
 บ้านหนองปากโลง
180013 159 ขนาดกลาง 30,000 30,000
12
 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
180081 259 ขนาดกลาง 30,160 44,840 75,000
13
 บ้านห้วยรางเกตุ
180072 218 ขนาดกลาง 27,000 48,000 75,000
14
 วัดหนองกระทุ่ม
180068 165 ขนาดกลาง 7,980 65,810 73,790
15
 วัดตะโกสูง
180109 270 ขนาดกลาง 14,500 34,800 20,000 69,300
16
 วัดสระกะเทียม
180015 338 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
17
 วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
180024 389 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
18
 ประถมฐานบินกำแพงแสน
180093 1 ขนาดเล็ก 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 298,730 567,620 499,040 1,365,390

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net