ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครนายก

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดสบกเขียว
170052 83 ขนาดเล็ก 35,000 50,000 85,000
2
 วัดดอนยอ
170011 293 ขนาดกลาง 15,000 20,000 35,000
3
 วัดหนองรี
170079 329 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
4
 ชุมชนวัดป่าขะ
170065 143 ขนาดกลาง 75,000 75,000
5
 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
170081 189 ขนาดกลาง 30,000 35,000 65,000
6
 วัดอรุณรังษี
170144 105 ขนาดเล็ก 42,800 22,200 20,000 85,000
7
 วัดเกาะกา
170100 147 ขนาดกลาง 40,000 13,000 16,000 69,000
8
 บ้านเขาส่องกล้อง
170069 290 ขนาดกลาง 42,540 11,500 20,960 75,000
9
 วัดวังตูม
170033 43 ขนาดเล็ก 4,300 68,600 72,900
รวมเงินทั้งสิ้น 179,640 290,300 166,960 636,900

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net