ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตาก เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านแม่วะหลวง
160180 250 ขนาดกลาง 64,360 64,360
2
 บ้านห้วยปลาหลด
160135 259 ขนาดกลาง 55,000 55,000
3
 บ้านวังผา
160152 258 ขนาดกลาง 24,000 24,000
4
 บ้านขุนห้วยนกแล
160139 236 ขนาดกลาง 16,540 25,000 41,540
5
 กลาโหมราชเสนา
160156 109 ขนาดเล็ก 4,700 4,700
6
 บ้านเซอทะ
160194 200 ขนาดกลาง 36,400 36,400
7
 บ้านปูแป้
160137 110 ขนาดเล็ก 34,210 30,380 64,590
รวมเงินทั้งสิ้น 105,750 135,840 49,000 290,590

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net