ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตาก เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านนาตาโพ
160086 69 ขนาดเล็ก 10,640 58,050 68,690
2
 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
160042 98 ขนาดเล็ก 10,000 45,000 55,000
3
 บ้านยางโองนอก
160558 126 ขนาดกลาง 75,000 75,000
4
 ยางโองน้ำวิทยาคม
160059 178 ขนาดกลาง 75,000 75,000
5
 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
160023 287 ขนาดกลาง 75,000 75,000
6
 บ้านหนองกระทุ่ม
160010 118 ขนาดเล็ก 43,770 13,900 57,670
7
 บ้านท่าเล่
160036 54 ขนาดเล็ก 23,220 13,270 30,000 66,490
8
 ชูวิชาราษฎร์
160066 127 ขนาดกลาง 16,000 27,500 43,500
9
 ชุมชนชลประทานรังสรรค์
160095 152 ขนาดกลาง 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 103,630 457,720 30,000 591,350

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net