ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตราด

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดห้วงโสม
150079 62 ขนาดเล็ก 15,000 30,000 45,000
2
 วัดอ่าวใหญ่
150007 73 ขนาดเล็ก 20,000 25,000 20,000 65,000
3
 วัดห้วงน้ำขาว
150005 64 ขนาดเล็ก 43,000 41,000 84,000
4
 บ้านอ่างกะป่อง
150065 197 ขนาดกลาง 45,660 45,660
5
 อัมพรจินตกานนท์
150087 137 ขนาดกลาง 20,900 24,600 45,500
6
 ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
150009 268 ขนาดกลาง 75,000 75,000
7
 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
150018 182 ขนาดกลาง 75,000 75,000
8
 บ้านดอนสูง
150056 301 ขนาดใหญ่ 59,600 14,400 74,000
9
 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
150099 357 ขนาดใหญ่ 20,000 20,000
10
 ชุมชนวัดบ่อไร่
150089 461 ขนาดใหญ่ 36,100 38,900 75,000
11
 คลองขวาง
150008 321 ขนาดใหญ่ 27,000 48,000 75,000
12
 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
150091 424 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
13
 อนุบาลตราด
150028 1989 ขนาดใหญ่ 15,000 60,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 120,000 465,260 243,900 829,160

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net