ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านคลองชีล้อม
140053 54 ขนาดเล็ก 10,600 64,400 75,000
2
 บ้านแหลม
140073 93 ขนาดเล็ก 2,900 19,200 62,900 85,000
3
 วัดเจริญร่มเมือง
140198 518 ขนาดใหญ่ 8,000 16,800 17,500 42,300
4
 บ้านพรุเตย
140201 124 ขนาดกลาง 8,400 12,000 20,000 40,400
5
 บ้านย่านซื่อ
140080 38 ขนาดเล็ก 2,525 52,379 30,096 85,000
6
 วัดควนธานี
140089 49 ขนาดเล็ก 35,750 15,000 16,550 67,300
7
 บ้านห้วยน้ำเย็น
140128 59 ขนาดเล็ก 5,000 48,500 17,600 71,100
8
 บ้านควนเลียบ
140121 106 ขนาดเล็ก 16,000 69,000 85,000
9
 บ้านเหนือคลอง
140147 79 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
10
 บ้านหนองหมอ
140148 130 ขนาดกลาง 75,000 75,000
11
 วัดไม้ฝาด
140218 135 ขนาดกลาง 75,000 75,000
12
 วัดควนไทร
140133 112 ขนาดเล็ก 60,000 60,000
13
 บ้านนาเมืองเพชร
140206 208 ขนาดกลาง 74,900 74,900
14
 บ้านหนองปรือ
140106 69 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
15
 บ้านฉางหลาง
140212 175 ขนาดกลาง 75,000 75,000
16
 บ้านคลองมวน
140308 610 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
17
 วัดปากแจ่ม
140138 88 ขนาดเล็ก 57,000 18,000 75,000
18
 บ้านไทรบ่วง
140309 137 ขนาดกลาง 34,400 34,400
19
 วัดคีรีวิหาร
140105 298 ขนาดกลาง 75,000 75,000
20
 บ้านบางสัก
140062 327 ขนาดใหญ่ 5,000 70,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 151,175 1,012,579 251,646 1,415,400

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net