ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านโคกชะแง้
140015 124 ขนาดกลาง 13,000 45,000 58,000
2
 ไทรงาม
140286 85 ขนาดเล็ก 36,200 18,800 20,000 75,000
3
 บ้านทุ่งส้มป่อย
140297 73 ขนาดเล็ก 24,600 25,400 35,000 85,000
4
 บ้านหนองหว้า
140169 129 ขนาดกลาง 14,300 60,700 75,000
5
 ต้นบากราษฎร์บำรุง
140028 123 ขนาดกลาง 20,000 12,600 42,400 75,000
6
 บ้านโคกรัก
140329 88 ขนาดเล็ก 15,000 40,000 24,500 79,500
7
 บ้านควนไม้ดำ
140193 121 ขนาดกลาง 30,900 28,000 58,900
8
 บ้านทอนพลา
140227 53 ขนาดเล็ก 21,800 39,900 61,700
9
 บ้านบางด้วน
140164 103 ขนาดเล็ก 20,500 54,000 10,500 85,000
10
 วัดเชี่ยวชาญกิจ
140045 142 ขนาดกลาง 33,600 18,200 51,800
11
 บ้านท่าข้าม
140153 84 ขนาดเล็ก 34,000 49,800 83,800
12
 บ้านป่าแก่
140167 68 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
13
 บ้านยวนโปะ
140166 105 ขนาดเล็ก 7,900 76,000 83,900
14
 บ้านควนยาง
140245 161 ขนาดกลาง 65,000 65,000
15
 หนองผักฉีด
140172 43 ขนาดเล็ก 28,300 51,600 79,900
16
 บ้านทุ่งมะขามป้อม
140171 131 ขนาดกลาง 75,000 75,000
17
 บ้านในควน
140232 137 ขนาดกลาง 16,000 59,000 75,000
18
 หาดสำราญ
140320 80 ขนาดเล็ก 30,900 15,700 38,400 85,000
19
 วัดหนองสมาน
140321 233 ขนาดกลาง 47,000 47,000
รวมเงินทั้งสิ้น 294,300 833,300 256,900 1,384,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net