ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านโป่งกูป
020285 122 ขนาดกลาง 75,000 75,000
2
 วัดสำนักคร้อ
020150 505 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
3
 บ้านท่ามะกา
020136 698 ขนาดใหญ่ 26,000 40,000 66,000
4
 วัดทุ่งสมอ
020269 193 ขนาดกลาง 60,000 15,000 75,000
5
 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
020283 61 ขนาดเล็ก 70,000 70,000
6
 ประชาวิทยาคาร
020178 144 ขนาดกลาง 75,000 75,000
7
 บ้านดอนตาลเสี้ยน
020175 128 ขนาดกลาง 20,200 50,000 70,200
8
 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
020159 1205 ขนาดใหญ่ 72,000 72,000
9
 บ้านห้วยด้วน
020271 42 ขนาดเล็ก 20,000 65,000 85,000
10
 วัดคร้อพนัน
020137 305 ขนาดใหญ่ 50,000 50,000
รวมเงินทั้งสิ้น 126,200 410,000 177,000 713,200

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net