ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 ชุมชนตำบลท่าผา
130285 137 ขนาดกลาง 3,500 71,500 75,000
2
 บ้านเนินวิทยา
130339 134 ขนาดกลาง 70,000 70,000
3
 บ้านแม่แฮเหนือ
130345 782 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
4
 บ้านโรงวัว
130072 112 ขนาดเล็ก 34,400 26,900 61,300
5
 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์
130036 94 ขนาดเล็ก 19,300 25,400 44,700
6
 บ้านขุนแปะ
130065 307 ขนาดใหญ่ 16,800 12,800 29,600
7
 สามัคคีสันม่วง
130340 226 ขนาดกลาง 3,000 72,000 75,000
8
 บ้านอมเม็ง
130288 87 ขนาดเล็ก 10,000 10,000 25,000 45,000
9
 บ้านแม่วาก
130300 44 ขนาดเล็ก 62,970 62,970
10
 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ
130349 89 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 35,800 291,200 296,570 623,570

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net