ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านสันติสุข
130866 18 ขนาดเล็ก 38,000 46,100 84,100
2
 บ้านห้วยไม้หก
130768 160 ขนาดกลาง 27,000 28,000 55,000
3
 บ้านผีปานเหนือ
130982 116 ขนาดเล็ก 60,880 60,880
4
 บ้านยางเปา
130773 515 ขนาดใหญ่ 35,000 40,000 75,000
5
 บ้านเกาะหลวง
130856 152 ขนาดกลาง 75,000 75,000
6
 บ้านขุน
130808 114 ขนาดเล็ก 50,000 50,000
7
 บ้านวังลุง
130822 170 ขนาดกลาง 10,000 35,000 30,000 75,000
8
 บ้านอูตูม
130796 255 ขนาดกลาง 40,000 35,000 75,000
9
 บ้านตาลเหนือ
130836 229 ขนาดกลาง 62,000 13,000 75,000
10
 บ้านนาฟ่อน
130809 216 ขนาดกลาง 5,000 50,000 55,000
11
 บ้านแม่บวน
130860 73 ขนาดเล็ก 7,200 7,290 3,000 17,490
12
 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4
130843 82 ขนาดเล็ก 38,500 38,500
13
 บ้านงิ้วสูง
130862 63 ขนาดเล็ก 10,000 10,000
รวมเงินทั้งสิ้น 284,700 279,170 182,100 745,970

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net