ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านทุ่งหลวง
130925 85 ขนาดเล็ก 60,000 25,000 85,000
2
 บ้านดอยหล่อ
130977 103 ขนาดเล็ก 61,000 24,000 85,000
3
 วัดศรีดอนชัย(สารภี)
130707 100 ขนาดเล็ก 16,500 10,000 26,500
4
 บ้านหัวริน
130683 119 ขนาดเล็ก 84,900 84,900
5
 บ้านไร่
130755 101 ขนาดเล็ก 10,000 30,000 20,000 60,000
6
 วัดเทพาราม
130712 114 ขนาดเล็ก 20,500 20,500
7
 บ้านม่วงพี่น้อง
130643 88 ขนาดเล็ก 13,000 72,000 85,000
8
 บ้านหัวข่วง
130970 59 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
9
 บ้านแม่กุ้งหลวง
130687 35 ขนาดเล็ก 23,300 12,000 35,300
10
 บ้านห้วยน้ำขาว
130963 41 ขนาดเล็ก 14,415 43,585 25,000 83,000
11
 วัดศรีสว่าง
130744 83 ขนาดเล็ก 52,500 52,500
12
 บ้านใหม่ปางเติม
130908 61 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
13
 บ้านพันตน
130919 72 ขนาดเล็ก 32,110 49,290 81,400
14
 บ้านหนองเต่า
130924 170 ขนาดกลาง 75,000 75,000
15
 บ้านใหม่สวรรค์
130915 146 ขนาดกลาง 26,300 15,000 41,300
16
 บ้านฟ่อน
130752 132 ขนาดกลาง 75,000 75,000
17
 วัดท่าต้นกวาว
130693 175 ขนาดกลาง 24,500 10,000 40,500 75,000
18
 บ้านตองกาย
130751 153 ขนาดกลาง 7,000 10,500 7,500 25,000
รวมเงินทั้งสิ้น 388,125 542,275 230,000 1,160,400

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net