ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านแม่สา
130452 282 ขนาดกลาง 48,500 48,500
2
 บ้านเจดีย์แม่ครัว
130627 403 ขนาดใหญ่ 57,000 18,000 75,000
3
 บ้านหนองมะจับ
130609 75 ขนาดเล็ก 84,000 84,000
4
 บ้านแม่ขะปู
130529 177 ขนาดกลาง 74,300 74,300
5
 บ้านป่าตุ้ม
130238 137 ขนาดกลาง 75,000 75,000
6
 บ้านแม่แสะ
130368 49 ขนาดเล็ก 52,680 52,680
7
 บ้านแม่แว
130544 122 ขนาดกลาง 19,000 40,000 59,000
รวมเงินทั้งสิ้น 76,000 101,180 291,300 468,480

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net