ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดสันมะฮกฟ้า
130550 158 ขนาดกลาง 4,609 5,600 64,791 75,000
2
 วัดเสาหิน
130005 179 ขนาดกลาง 7,320 67,680 75,000
3
 บ้านกอสะเลียม
130583 64 ขนาดเล็ก 23,000 30,000 30,000 83,000
4
 วัดบ้านม่อน
130951 30 ขนาดเล็ก 28,300 2,250 30,550
5
 บ้านหนองโค้ง
130548 429 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
6
 บ้านตลาดขี้เหล็ก
130173 78 ขนาดเล็ก 71,600 71,600
7
 บ้านดอนปิน
130011 278 ขนาดกลาง 18,170 56,810 74,980
8
 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
130565 106 ขนาดเล็ก 15,900 37,080 52,980
9
 บ้านร้องขี้เหล็ก
130158 101 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 79,129 287,620 256,361 623,110

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net