ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 เวียงผาวิทยา
120405 709 ขนาดใหญ่ 7,500 32,500 40,000
2
 บ้านขุนสรวย
120404 79 ขนาดเล็ก 20,000 25,000 20,000 65,000
3
 บ้านแม่อ้อนอก
120299 73 ขนาดเล็ก 20,000 30,000 20,000 70,000
4
 บ้านลังกา
483603 101 ขนาดเล็ก 75,000 75,000
5
 อนุบาลเวียงป่าเป้า
120474 464 ขนาดใหญ่ 68,000 7,000 75,000
6
 ปางมะกาดวิทยา
120512 115 ขนาดเล็ก 40,800 2,600 43,400
7
 บ้านป่าตึง
120249 58 ขนาดเล็ก 65,000 4,000 16,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 296,300 68,600 88,500 453,400

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net