ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านรวมมิตร
120039 340 ขนาดใหญ่ 34,000 40,000 74,000
2
 บ้านช่องลม
120525 67 ขนาดเล็ก 18,200 6,700 24,900
3
 บ้านดอยฮาง
120044 84 ขนาดเล็ก 35,500 25,200 60,700
4
 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
120046 276 ขนาดกลาง 12,500 62,500 75,000
5
 บ้านหัวดอย
120070 365 ขนาดใหญ่ 74,800 74,800
6
 บ้านนางแล
120024 84 ขนาดเล็ก 25,000 60,000 85,000
7
 บ้านสันกลาง
120065 20 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 181,800 165,700 131,900 479,400

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net