ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านแหลมทอง
020392 66 ขนาดเล็ก 19,500 19,500
2
 บ้านหนองกลางพง
020048 62 ขนาดเล็ก 20,000 35,000 55,000
3
 บ้านวังด้ง
020027 167 ขนาดกลาง 21,300 37,500 58,800
4
 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
020099 503 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
5
 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
020025 118 ขนาดเล็ก 12,000 8,500 20,500
6
 บ้านหนองเป็ด
020127 217 ขนาดกลาง 15,000 20,000 20,000 55,000
7
 วัดจรเข้เผือก
020394 213 ขนาดกลาง 25,000 25,000 25,000 75,000
8
 วัดท่ามะขาม
020005 145 ขนาดกลาง 32,000 43,000 75,000
9
 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)
020113 64 ขนาดเล็ก 1,500 15,500 10,000 27,000
10
 วัดบ้านยาง
020004 113 ขนาดเล็ก 48,000 48,000
รวมเงินทั้งสิ้น 194,300 222,000 92,500 508,800

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net