ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
110149 109 ขนาดเล็ก 1,540 58,900 22,500 82,940
2
 วัดราชบุรณะ
110245 58 ขนาดเล็ก 52,470 22,530 75,000
3
 วัดจันทราวาส
110208 52 ขนาดเล็ก 21,600 28,500 27,400 77,500
4
 วัดท่าทอง
110270 93 ขนาดเล็ก 75,000 75,000
5
 บ้านทรายทอง
110163 29 ขนาดเล็ก 10,000 25,000 35,000
6
 บ้านเล็บกะรอก
110197 74 ขนาดเล็ก 23,700 28,000 29,600 81,300
7
 บ้านปากน้ำหลังสวน 'ประชานุเคราะห์'
110260 53 ขนาดเล็ก 61,000 24,000 85,000
8
 บ้านหนองปลา(หลังสวน)
110250 53 ขนาดเล็ก 59,340 25,000 84,340
9
 บ้านต่อตั้ง
110152 57 ขนาดเล็ก 7,594 32,406 45,000 85,000
10
 วัดเชิงคีรี
110212 40 ขนาดเล็ก 83,500 1,500 85,000
11
 วัดสุวรรณนิมิต
110167 46 ขนาดเล็ก 21,852 63,148 85,000
12
 วัดดอนชัย
110223 54 ขนาดเล็ก 75,300 9,700 85,000
13
 บ้านหาดทรายรี
110199 75 ขนาดเล็ก 35,400 24,600 21,000 81,000
14
 วัดปากน้ำละแม
110162 39 ขนาดเล็ก 28,670 7,020 7,160 42,850
15
 บ้านสวนจันทน์
110242 29 ขนาดเล็ก 84,700 84,700
16
 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)
110159 87 ขนาดเล็ก 35,000 25,000 25,000 85,000
17
 วัดท้องตม
110198 77 ขนาดเล็ก 39,000 41,000 80,000
18
 วัดถ้ำเขาล้าน
110196 72 ขนาดเล็ก 4,000 73,800 77,800
19
 วัดนาทิการาม
110261 48 ขนาดเล็ก 55,000 55,000
20
 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง
110153 144 ขนาดกลาง 75,000 75,000
21
 บ้านคลองน้อย
110187 146 ขนาดกลาง 57,000 57,000
22
 สามัคคีวัฒนา
110170 128 ขนาดกลาง 8,600 26,800 26,000 61,400
23
 บ้านห้วยทรายขาว
110194 252 ขนาดกลาง 14,290 14,290
24
 บ้านเขาน้อยสามัคคี
110190 270 ขนาดกลาง 46,480 46,480
25
 ประชาเอื้ออารี
110169 182 ขนาดกลาง 68,800 68,800
26
 บ้านหนองปลา(สวี)
110200 165 ขนาดกลาง 34,000 34,000
27
 บ้านสวนสมบูรณ์
110175 191 ขนาดกลาง 55,800 55,800
28
 วัดเทพนิมิตวนาราม
110268 213 ขนาดกลาง 42,500 4,000 46,500
29
 บ้านทุ่งคาโตนด
110217 303 ขนาดใหญ่ 30,000 30,000
รวมเงินทั้งสิ้น 695,366 922,374 313,960 1,931,700

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net