ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
100132 97 ขนาดเล็ก 20,000 15,000 50,000 85,000
2
 บ้านร่วมมิตร
100135 41 ขนาดเล็ก 15,000 35,000 22,500 72,500
3
 บ้านหนองโสน
100150 113 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
4
 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
100155 180 ขนาดกลาง 9,440 33,300 10,260 53,000
5
 บ้านกุดแคนสามัคคี
100174 25 ขนาดเล็ก 0 14,000 40,000 54,000
6
 บ้านหนองดง
100180 42 ขนาดเล็ก 50,000 16,000 14,000 80,000
7
 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
100184 102 ขนาดเล็ก 33,900 30,100 21,000 85,000
8
 บ้านวังคมคาย
100198 163 ขนาดกลาง 0 44,500 30,500 75,000
9
 ซับถาวรพัฒนา
100200 34 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
10
 บ้านช่องสำราญ
100205 43 ขนาดเล็ก 34,480 0 28,800 63,280
11
 บ้านยางเกี่ยวแฝก
100209 556 ขนาดใหญ่ 31,800 0 43,200 75,000
12
 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
100244 201 ขนาดกลาง 0 24,500 0 24,500
13
 บ้านวังกะทะ
100260 385 ขนาดใหญ่ 0 8,000 15,000 23,000
14
 รังงามวิทยา
100728 137 ขนาดกลาง 0 0 75,000 75,000
15
 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
100731 215 ขนาดกลาง 11,930 0 47,600 59,530
16
 บ้านท่ากูบ
100740 209 ขนาดกลาง 10,000 5,000 50,000 65,000
17
 บ้านวังขอนสัก
100743 66 ขนาดเล็ก 10,000 9,720 55,280 75,000
18
 บ้านตลุกคูณพัฒนา
100755 134 ขนาดกลาง 10,000 0 0 10,000
รวมเงินทั้งสิ้น 236,550 405,120 503,140 1,144,810

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net