ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยนาท

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดโพธิ์ประสิทธิ์
090122 48 ขนาดเล็ก 20,500 8,250 40,050 68,800
2
 วัดสนามชัย
090084 55 ขนาดเล็ก 36,600 22,000 20,400 79,000
3
 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)
090040 48 ขนาดเล็ก 38,400 14,400 17,200 70,000
4
 วัดยางศรีเจริญ
090123 51 ขนาดเล็ก 8,500 47,000 29,500 85,000
5
 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
090156 93 ขนาดเล็ก 76,200 8,500 84,700
6
 วัดหนองน้อย
090068 55 ขนาดเล็ก 31,920 11,480 41,600 85,000
7
 บ้านหนองยาง
090205 291 ขนาดกลาง 61,700 61,700
8
 วัดมะปราง
090128 118 ขนาดเล็ก 9,800 75,200 85,000
9
 วัดหัวเด่น
090085 169 ขนาดกลาง 45,400 45,400
10
 วัดบ้านใหม่
090152 84 ขนาดเล็ก 25,000 30,000 20,000 75,000
11
 วัดท่า
090079 91 ขนาดเล็ก 54,900 20,000 10,000 84,900
12
 วัดคลองบุญ
090067 110 ขนาดเล็ก 26,400 58,100 84,500
13
 วัดบ้านหนอง
090126 130 ขนาดกลาง 75,000 75,000
14
 เขื่อนเจ้าพระยา
090115 265 ขนาดกลาง 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 435,320 294,730 328,950 1,059,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net