ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านป่าหมาก
160 ขนาดกลาง 10,000 30,000 0 40,000
2
 บ้านท่าวังหิน
103 ขนาดเล็ก 0 74,480 0 74,480
3
 บ้านโป่งลึก
235 ขนาดกลาง 15,600 22,700 0 38,300
4
 บ้านย่านซื่อ
68 ขนาดเล็ก 20,000 35,000 30,000 85,000
5
 พีระยานุเคราะห์ฯ2
169 ขนาดกลาง 7,500 42,430 0 49,930
6
 บ้านนาชมภู
63 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
7
 บ้านห้วยเป้า
205 ขนาดกลาง 0 23,250 0 23,250
8
 บ้านห้วยเวียงงาม
136 ขนาดกลาง 20,000 55,000 0 75,000
9
 บ้านหนองแคน
53 ขนาดเล็ก 0 55,790 29,210 85,000
10
 ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ
90 ขนาดเล็ก 25,650 40,650 0 66,300
11
 สันตินิมิตร
205 ขนาดกลาง 0 25,200 0 25,200
12
 บ้านพันวาล
222 ขนาดกลาง 0 23,500 23,500
13
 บ้านกอเตย
101 ขนาดเล็ก 1,600 0 15,000 16,600
14
 บ้านคลองวาย
100 ขนาดเล็ก 5,600 33,100 34,000 72,700
15
 เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์1
107 ขนาดเล็ก 0 5,000 35,000 40,000
รวมเงินทั้งสิ้น 105,950 551,100 143,210 800,260

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net