ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยะลา เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านใหม่ (วันครู 2503)
440065 682 ขนาดใหญ่ 35,400 20,000 55,400
2
 บ้านธารมะลิ
440067 240 ขนาดกลาง 6,000 69,000 75,000
3
 บ้านตาเนาะแมเราะ
440061 123 ขนาดกลาง 10,000 30,000 35,000 75,000
4
 บ้านธารน้ำทิพย์
440050 52 ขนาดเล็ก 84,700 84,700
5
 บ้านเยาะ
440191 447 ขนาดใหญ่ 72,630 72,630
รวมเงินทั้งสิ้น 51,400 187,330 124,000 362,730

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net