ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยะลา เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ
440070 445 ขนาดใหญ่ 25,000 25,000
2
 บ้านซีเยาะ
440102 434 ขนาดใหญ่ 15,000 20,000 35,000
3
 บ้านกือลอง
440076 169 ขนาดกลาง 21,500 21,500
4
 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6
440080 103 ขนาดเล็ก 29,750 20,250 35,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 66,250 45,250 55,000 166,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net